Jan Maria Dobrodinský (1925 – 2022)

V neděli 13. února 2022 nás ve věku 96 let opustil významný český sbormistr, dirigent a pedagog Doc. Mgr. Jan Maria Dobrodinský, který ovlivňoval sborové dění a kulturu v širším slova smyslu v Čechách a na Slovensku zejména ve druhé polovině 20. století. J. M. Dobrodinský se narodil v rodině Bedřicha Dobrodinského, sóloharfisty České filharmonie, 22. července 1925. Dobrodinský se nejprve věnoval studiu hry na lesní roh, poté na Pražské konzervatoři složil státní zkoušku ze sborového zpěvu a dirigování. Nejvýznamnější však pro něj bylo studium dirigování u Václava Talicha, nejprve soukromé, později na VŠMU v Bratislavě. Od roku 1954 působil jako sbormistr Miešaného zboru Československého rozhlasu v Bratislavě, v roce 1956 se pak stává hlavním sbormistrem a v rámci sboru zakládá i patnáctičlenný madrigalový soubor. Slovenský filharmonický sbor se pod jeho vedením velice brzy vypracoval na evropskou úroveň a mnohokráte reprezentoval svou vlast ve většině evropských zemí. V roce 1977 J. M. Dobrodinský opustil vedení SFZ a přesídlil do Čech, kde do roku 1982 zastával post sbormistra Pěveckého sboru Československého rozhlasu v Praze.

V Čechách začal také více vystupovat jako dirigent orchestrální, hostoval u většiny českých symfonických orchestrů, dirigoval v zahraničí, u Středočeského symfonického orchestru v Poděbradech zakotvil jako šéfdirigent. Poděbradský orchestr pod jeho vedením zvyšuje svou interpretační úroveň, začíná vystupovat mimo region a vyjíždí do zahraničí. Dobrodinský vedl orchestr do konce roku 1988. Jeho pracovní zaměření se výrazně změnilo po roce 1989. Jako člen KDU-ČSL byl jmenován poradcem ministra kultury (1992 – 1996), angažoval se v AHUV a spolupracoval s NIPOS – ARTAMA Praha. Jako pedagog nejprve působil na Vyšší hudební škole pro učitele HV v Bratislavě, poté na bratislavské konzervatoři. Nejdéle setrval na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě (1954 – 1993), v letech 1994 – 2012 vyučoval na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor Sbormistrovství), samozřejmě se věnoval i činnosti publikační. Jeho umělecký přínos spočívá též v oblasti skladatelské, orientoval se především na vokální a vokálně-instrumentální skladby. J. M. Dobrodinského lze charakterizovat jako osobnost se širokým záběrem působnosti, v jeho životním postoji vždy hrálo důležitou úlohu naplňování křesťanských ideálů a myšlenky, že lidským úkolem je nepromarnit čas, který mu byl vyměřen. Doc. Janu Mariovi Dobrodinskému se to podařilo beze zbytku.

Čest jeho památce!

PhDr. Ondřej Šedivý