Téměř každý někdy ve svém životě využije práce radiologických asistentů, aniž bychom to věděli nebo si tuto skutečnost uvědomovali. Vlivem rychlého rozvoje moderních diagnostických a léčebných metod v současné medicíně, která neustále posouvá své hranice, je jejich práce a péče o pacienty čím dál více potřebná pro naši společnost. Nejde sice o tak velkou skupinu zdravotnických pracovníků, jako jsou například všeobecné sestry, avšak jejich práce je stejně nenahraditelná.

Možnost podat přihlášku otevřela Univerzita Pardubice loni 1. listopadu. Většina fakult uzavře podávání přihlášek ke studiu 31. března 2024. 

Zabývají se buď odvětím diagnostiky anebo naopak léčbou pacientů. V radiodiagnostice se s nimi můžeme setkat například při pořizování RTG snímku, mamografickém vyšetření, obsluze CT nebo magnetické rezonance, ale i na některých operačních sálech, při vyšetření pozitronovou emisní tomografií, a dokonce i při diagnostice cévního systému a s tím spojených léčebných výkonech.

Komedie roku 2023 - Jídelní vůz v podání souboru Činoherního studia Ústí nad Labem.
Komedií roku je Jídelní vůz, Geniem smíchu se stal Petr Nárožný

Podle doc. Jiřího Doležala jsou tím nejdůležitějším článkem v řetězci diagnostiky pomocí zobrazovacích metod, protože na nich nejvíce záleží, jaká bude kvalita pořízených snímků, zda je pacient při diagnostice ve správné pozici nebo ochrana pacienta před ionizujícím zářením. Radiologičtí asistenti jsou však velice důležití i v terapii, která využívá různé metody s ionizujícím zářením pro léčbu pacientů, a to zejména těch, kteří mají nádorová onemocnění. Patří mezi ně mimo jiné práce s lineárními urychlovači, Leksellovým gama nožem, brachyterapie, fotonová nebo protonová terapie.

I přes to, že jejich studium probíhá na několika veřejných vysokých školách v České republice, v klinické praxi jejich stále relativní nedostatek a některá pracoviště investují nemalý čas a úsilí, aby získali každý rok, byť třeba jen jednoho nového radiologického asistenta do svého týmu. Tato situace bude ještě v každém případě delší dobu trvat. V první řadě je to z důvodu přirozené generační obměny, kdy někteří zkušení asistenti již dosahují důchodového věku. Navíc díky stále novým metodám a výraznému zvyšování jejich dostupnosti v menších nemocnicích se požadavky zaměstnavatelů na počet radiologických asistentů ještě zvyšují. Jediným rozumným řešením je zvýšením zájmu o tento důležitý obor a jeho studium mezi budoucími studenty a navýšení jejich počtu.

31. ročník Aviatické pouti na letišti v Pardubicích
Nebe nad Pardubicemi zaplní letadla. Aviatická pouť se blíží

Studijní program radiologický asistent je na několika veřejných vysokých školách v České republice, které vzdělávají nelékařské zdravotnické pracovníky. Studium pro výkon tohoto povolání je na bakalářském stupni studia, s možným pokračováním v magisterském studijním programu. V praxi si vystudovaní asistenti mohou ještě navýšit kvalifikaci a postoupit do vyšší platové třídy, pokud se rozhodnou pro postgraduální specializační vzdělávání, které je možné ve 3 oborech, Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně a Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii.

S jistotou je možné říct, že povolání radiologického asistenta má jistou budoucnost, jak díky vysokým požadavkům o tyto pracovníky v praxi, tak i pokrčujícím rychlým rozvojem technologií, které jsou s tímto oborem neodmyslitelně spjaty.

Vít Blanař, proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice