Neúspěch je ovšem od jejich konání neodradil. Zvolili jinou cestu a připravili nyní diskutovanou novelu vyhlášky  o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby romští žáci, kteří se dnes učí v základních školách praktických v malých skupinách podle stejného vzdělávacího programu jako děti v základních školách, byly přeřazeny do běžných tříd základních škol.

Optimální vzdělání podle schopností

Novela je nyní v připomínkovém řízení Ministerstva školství. V současné době mohou základní školy praktické vzdělávat 25% žáků bez postižení, a tak zde mají třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které nemají lehkou mentální retardaci, ale z rodin nejsou připravené na zvládnutí požadavků běžné základní školy. Nemají dostatečnou slovní zásobu, neznají barvy a geometrické tvary, nemají sociální návyky – zkrátka mají speciální vzdělávací potřeby a potřebují speciálně pedagogickou péči.
Tyto děti nejsou nijak ochuzeny o penzum poznatků, které jsou schopné se naučit. Naopak, tím, že s nimi pracují speciální pedagogové v malých skupinách, poskytují těmto dětem optimální vzdělání podle jejich schopností.

Žádní asistenti 
a speciální učitelé

Proromští aktivisté se ovšem stále zaklínají štrasburským rozsudkem, podle kterého jsou Romové u nás diskriminováni, a stále se nejrůznějšími cestami snaží omezit činnost základních škol praktických.
Zařazením romských dětí, které nejsou schopné bez pomoci a dalších opatření pracovat v běžné třídě jako ostatní děti, bude ohroženo vzdělávání všech dětí.

V důvodové zprávě k novele zmiňované vyhlášky je uvedeno, že neklade žádné nároky na státní rozpočet. To ovšem v praxi znamená, že žáci s výukovými a výchovnými problémy budou zařazeni do základních škol hlavního vzdělávacího proudu bez jakékoliv pomoci – bez asistentů, bez možnosti snížit počty žáků ve třídách, bez speciálních pedagogů v základních školách.

Ředitelé zjišťovali etnika žáků

Na začátku školního roku nařídila Česká školní inspekce ředitelům základních škol praktických, že musejí sečíst romské žáky, ač mají všechny děti národnost českou. Dostali k tomu návod od ombudsmana,  podle něhož je Rom ten, kdo se za něj považuje nebo je za něj považován svým okolím. Přestože žádná škola nesmí podle zákona zjišťovat etnicitu svých žáků, ředitelům bylo přikázáno zákon porušit. Nikdo nebere v potaz, že romské rodiny mají velké počty dětí, které nejsou vychovávány podle  norem většinové společnosti. Že romské matky rodí děti velice mladé a často v těhotenství kouří – to všechno má vliv na vývoj dítěte. Že rodiče s lehkým mentálním postižením jen málokdy zplodí dítě s vysokou inteligencí atd.

Pokud bude přibývat v sociálně vyloučených lokalitách velké množství romských dětí, lze těžko předpokládat, že dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bude ubývat. Ať už jsou to hendikepy dané mentálním postižením dětí nebo jejich sociálním znevýhodněním. Mnohokrát jsme s kolegy poukazovali na to, že nejprve je potřeba odstranit příčinu – nedostatečnou výchovu dětí v romských rodinách a zajistit těmto dětem institucionální předškolní výchovu. Jestliže budou na školní docházku připraveny jako děti z většinové společnosti, mohou být zařazeny do běžných tříd základních škol. Pokud tomu tak ale není, bude novelou vyhlášky snížena úroveň vzdělávání všech dětí.

Úroveň základního vzdělání půjde dolů

Jeden učitel není schopen ve třídě s 25 až 30 žáky věnovat pozornost dětem nadaným, průměrným i dětem s problémy v učení a chování. A protože kolona vždy jede podle nejpomalejšího vozidla, bude muset svoji práci přizpůsobit žákům s problémy. Úroveň základního vzdělávání půjde dolů, ale organizace živící se „romskými problémy" si zamnou ruce, jak problém se vzděláváním Romů řeší. A dotace na jejich činnost jim zajišťují velmi příjemnou existenci.

Jana Smetanová
ředitelka pardubické Základní školy Polabiny 2 – Prodloužená,členka Zastupitelstva Pardubického kraje za ODS