Se zájmem sleduji průběh stavebních činností. Když byly zahájeny práce na finálních úpravách budoucích pochůzkových a pojízdných ploch, začínám mít nedůvěru v konečnou kvalitu díla.

Dlažba chodníků

Dlažba chodníků je pokládána do podkladů zhutněných jen částečně a nedokonale, přerušení kladení dlažeb je prováděno bez zajištění podloží proti sesednutí, detaily ukončení dlažeb u vlastních stavebních objektů jsou provedeny více než lajdácky včetně neodborně provedených detailů. Průniky sloupů, anglických dvorečků, kanálů a uzávěrů vodovodních přípojek mohou u laiků vyvolat úsměv, u odborné veřejnosti bohužel údiv. Použití typů odvodňovacích žlabů komunikace nevhodných pro pojezd těžkých vozidel je zřejmý.

Střední pojezdný pás třídy Míru je realizován podle projektové dokumentace zpracované Ateliérem Walter.

Cituji z dopisu ateliéru ze dne 21. května, který byl doručen na magistrát: „…Tato velkoformátová dlažba není nejvhodnější pro trolejbusy, které ji neúměrně namáhají".

Vzhledem k tomu, že trolejbusy měly podle původního zadání magistrátu jezdit po třídě Míru pouze v případě havárie na Sukově třídě, je nezpochybnitelné, že tento typ zadláždění v kombinaci se zoufalou úrovní (slovo kvalita se neodvážím v souvislosti s dlážděnými plochami po᠆užít) položení bude v blízké budoucnosti předmětem nekonečných reklamací a oprav, které však nemohou odstranit zásadní nedostatek – špatně stanovené podmínky provozní náročnosti na pojezdné plochy. V tomto případě projektant i zhotovitel nebudou nést odpovědnost, protože plochy budou užívány v rozporu s projektovou dokumentací.

Je pro mne nepochopitelné, že odpovědné za tuto výstavbu nechává klidnými neodbornost, s jakou je dláždění prováděno. Je neodpovědné nechat si něco tak amatérského dodavatelem realizovat a nepřerušit tyto práce v době, kdy škody nejsou ještě tak velké.

Zjednejte nápravu!

Dovoluji si požádat vedení města, aby v součinnosti s projektantem a technickým dozorem zahájili okamžitou nápravu současného stavu, položení dlažeb realizovali v obvyklé kvalitě dlaždičských prací a dořešili problém únosnosti středního pojezdného pásu, na který projektant opakovaně upozorňuje.

Věřím, že se zlepšeným úsilím všech odpovědných se podaří pardubickou třídu Míru dokončit ve výtečné kvalitě, kterou si tento prostor zaslouží.

Zbyněk Veselý, Pardubice, soudní znalec z oboru stavebnictví