Radikální přestavba pardubické reálky pokračuje. Podle některých kritických hlasů ale bez stavebního povolení, protože se tak děje po značných změnách v původním projektu. Náměstek hejtmana Jan Tichý to popírá.

Budova reálky na Komenského náměstí v Pardubicích se přestavuje na základě smlouvy o dílo, kterou kraj uzavřel 27. 6. 2008 se zhotovitelem stavby.

„Vlastní stavba probíhá na základě platného stavebního povolení. V průběhu realizace stavby byl s dodavatelem stavby uzavřen dodatek ke smlouvě, který řešil některé úpravy stavby, směřující ke snížení smluvní ceny díla. Jednalo se o změnu použitých materiálů a o drobné změny technického řešení stavby. Přitom však nedošlo k tvarovým a objemovým změnám stavby a nedošlo ke změně dispozic.

Jedinou změnou ve způsobu užívání budovy je část prostor v prvním nadzemním podlaží, které měly být původně využity jako výstavní a nově se s nimi uvažuje pro zřízení Czech Pointu. Provedené změny plně respektují veškeré podmínky památkové péče a dalších dotčených orgánů,“ říká Jan Tichý, podle něhož byly všechny změny zapracovány do projektové dokumentace stavby a následně projednány s dotčenými orgány.

„Tyto dokumenty byly předloženy stavebnímu úřadu a byla podána žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením. Celý postup směřující k povolení změny stavby před jejím dokončením byl průběžně se stavebním úřadem konzultován a žádné výzvy stavebního úřadu jsme v této záležitosti neobdrželi,“ dodává Jan Tichý.

Úpravou projektové dokumentace došlo podle nového vedení kraje k významnému snížení smluvní ceny realizovaného díla bez vlivu na užitné vlastnosti budovy. Celkové snížení ceny díla je přes 54 milionů korun včetně DPH.

DOPIS ČTENÁŘE: Proč trojí smrt Otce národa Palackého?

Na informativní výstavce o staré reálce se objevují i nepřesnosti

Pardubice/ Při právě probíhající rekonstrukci budovy na Komenského náměstí v Pardubicích, ke které byl položen základní kámen již před 145 lety, 19. 6. 1864, a které dnes říkáme „stará reálka“, dostalo pár chytrých hlav nápad informovat veřejnost, co se to tu vlastně za budovu rekonstruu〜je, k čemu sloužila a co s ní bude do budoucna.

Nápad se proměnil v informativní výstavku na několika panelech v parčíku přímo před staveništěm, takže kolemjdoucí mají možnost dozvědět se z panelů mnoho informací jak z minulosti vlastní budovy, tak i z historie vyšší reálné školy, krátce zvané reálka, která v budově byla domovem až do roku 1929, kdy se studenti přestěhovali do nové budovy na rohu Jahnovy ulice a třídy Karla IV. (dnes je v ní střední průmyslová škola elektrotechnická).

Nedá se říci, že by se kolem panelů tísnily davy kolemjdoucích, přesto však výstavka svůj úkol jistě plní. Škoda jen, že mezi množstvím seriozních údajů, které panely nabízejí, najdeme i nepřesnost - na panelu nadepsaném „Slavnost kladení základního kamene a vysvěcení budovy“ se dozvíme, že účastník slavnosti dr. František Palacký, od roku 1861 čestný občan Pardubic, zemřel v roce 1896, ale o pár řádků níž jej autor textu nechal zemřít o deset let dřív, v roce 1886. Jak ale známo, Otec národa skonal v Praze již v roce 1876.

Miroslav Klimpl

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ KRAJSKÉHO RADNÍHO JANA TICHÉHO:

Vzhledem k tomu, že se vyskytují dohady o tom, zda měl Pardubický kraj měl změnu stavebního povolení na rekonstrukci reálky, vydal náměstek hejtmana Jan Tichý prohlášení, v němž uvádí informace na správnou míru.

Magdalena Navrátilová,tisková mluvčí Pardubického kraje

Pardubice (24. 9. 2009) - Realizace stavby Rekonstrukce budovy č.p. 120 na Komenského nám. v Pardubicích probíhá na základě smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2008 uzavřené se zhotovitelem stavby Sdružení: Rekonstrukce budovy č.p. 120 Pardubice se sídlem Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice. Vlastní stavba probíhá na základě platného stavebního povolení. V průběhu realizace stavby byl s dodavatelem stavby uzavřen dodatek ke smlouvě, který řešil některé úpravy stavby, směřující ke snížení smluvní ceny díla. Jednalo se o změnu použitých materiálů a o drobné změny technického řešení stavby. Přitom však nedošlo k tvarovým a objemovým změnám stavby a nedošlo ke změně dispozic. Jedinou změnou ve způsobu užívání budovy je část prostor v I. NP, které měly být původně využity jako výstavní a nově se s nimi uvažuje pro zřízení CZECH POINTu. Provedené změny plně respektují veškeré podmínky památkové péče a dalších dotčených orgánů.

Všechny změny byly zapracovány do projektové dokumentace stavby. Následně byly tyto změny projednány s dotčenými orgány. Tyto dokumenty byly předloženy stavebnímu úřadu a byla podána žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením. Celý postup směřující k povolení změny stavby před jejím dokončením byl průběžně se stavebním úřadem konzultován a žádné výzvy stavebního úřadu jsme v této záležitosti neobdrželi.

Úpravou projektové dokumentace došlo k významnému snížení smluvní ceny realizovaného díla bez vlivu na užitné vlastnosti budovy. Celkové snížení ceny díla činí 54.133 630,- Kč včetně DPH.


Jan Tichý
náměstek hejtmana Pardubického kraje