„Přestože se umístila nejčastěji na prvních místech žebříčků největších znečišťovatelů zaslouží si Synthesia také pochvalu za to, že oproti roku 2005 vypustila vloňském roce podle výkazu vIRZ o dva řády méně niklu a jeho sloučenin. Vdůsledku tohoto rapidního úbytku úniků niklu a jeho sloučenin do vody se meziročně o zhruba 9 tun snížily i celkové úniky rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek vykazovaných průmyslovými provozy vPardubickém kraji do IRZ. To je o více jak polovinu. Došlo také ke snížení množství látek v této skupině ohlašovaných do IRZ vodpadech a odpadních vodách předávaných mimo provozovny,“ ocenil pozitivní trendy vPardubickém kraji vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Synthesia však zůstává vkraji největším zdrojem úniků látek rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných, látek ohrožujících rozmnožování (reprotoxických), úniků látek nebezpečných pro vodní organismy a rtuti. Převážně se jedná o emise nebezpečných látek do vody. Kdalším velkým znečišťovatelům podle IRZ patří elektrárna Opatovice, která se na prvních místech žebříčků ocitla dvakrát kvůli vysokým emisím plynů způsobujících kyselé srážky a také se kvůli emisím karcinogenního arsenu do ovzduší a do vody dostala na první místo žebříčku zhlediska množství vypouštěných látek rakovinotvorných pro člověka. „Ovšem i tento průmyslový provoz úniky některých látek meziročně výrazně snížil,“ upřesnil tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička. Synthesia a elektrárna Opatovice se také dostaly nejvýše vžebříčcích sestavených pro celou Českou republiku a zveřejněných 17. října 2007 (viz archiv tiskových zpráv na www.arnika.org).

Na prvních pěti příčkách žebříčků se kromě dvou jmenovaných provozů vPardubickém kraji nejčastěji umístily ještě elektrárna Chvaletice (první vemisích skleníkových plynů) a cementárna Prachovice, která se však ani vjednom ze sestavovaných žebříčků nedostala výše než na třetí místo kvůli emisím rtuti.

Na druhé straně se vhlášeních do IRZ daleko častěji objevily provozy vypouštějící styren a také daleko častěji dosáhly na vyšší příčky vžebříčcích látek nebezpečných pro zdraví lidí. „Nejvýraznější je ztohoto pohledu posun výrobce dílců zvyztužených plastů Karel Klenor – KLN vChocni, který je také druhým největším zdrojem vsoučtu látek potenciálně karcinogenních a karcinogenních, přestože oproti roku 2005 celkové emise styrenu snížil. Vloňských žebříčcích nefiguroval, protože ohlásil úniky této látky později než měl,“ doplnil Petrlík.

Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto soustředila na rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování (reprotoxické), mutagenní látky, skleníkové plyny, látky poškozující ozónovou vrstvu Země, plyny přispívající ketvorbě kyselých srážek, látky nebezpečné pro vodní organismy, perzistentní organické látky, rtuť, formaldehyd, styren, polyaromatické uhlovodíky a dioxiny.

Informace do registru letos ohlásilo 93 provozů na území Pardubického kraje, což je o 3 méně ve srovnání sminulým rokem. Nejčastěji ohlašovanou látkou byl amoniak vemisích do ovzduší. Informace potřebné kpodrobnějšímu srovnání spředešlými lety lze najít na této adrese: http://www.bezjedu.arnika.org/irz.shtml

Posouzení největších znečišťovatelů je velmi složitým procesem, při němž je nutné zohlednit řadu odborných aspektů, jejichž rozsah není možné jednoduše vylíčit vtiskové zprávě. Pro úplné pochopení posuzovaných kritérií proto doporučujeme navštívit internetovou stránku http://bezjedu.arnika.org/irz.shtml, kde Arnika zveřejňuje celou analýzu IRZ včetně vysvětlení použitých postupů a kritérií pro výběr látek.