Recyklací tolika spotřebičů Pardubický kraj ušetřil např. 466 tisíc litrů ropy a 51 tisíc m3vody. Toto množství by všem občanům kraje stačilo k pití na 49 dní. Vyplývá to z environmentálního vyúčtování provedeného neziskovou organizací ASEKOL. Analýza potvrzuje přímý a pozitivní dopad zpětného odběru elektrozařízení na životní prostředí.  Dokazuje navíc, že i jednotlivec může pomoci při ochraně ekosystému Země.

Environmentální vyúčtování připravuje nezisková organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem a ekologickou likvidací vysloužilých elektrozařízení. Vyúčtování vychází z tzv. LCA (Life Cycle Assessment) analýzy, která hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování televizorů, PC monitorů a od letošního roku nově i drobného elektra až do okamžiku finální recyklace. Výsledky ASEKOL přepočetl na ušetřenou energii, suroviny a vodu, a také na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu. V podobě certifikátů výsledky ASEKOL v těchto dnech rozesílá obcím, aby se každý občan mohl dozvědět svůj přínos ochraně životního prostředí.

Společnost ASEKOL sběrem a recyklací televizí, monitorů a drobného elektra v Pardubickém kraji jen za loňský rok uspořila například 466 tisíc litrů ropy, nebo 11 tisíc MWh elektřiny, což se rovná spotřebě Pardubického kraje za dva dny. Zároveň se ušetřilo 51 tisíc m3vody, což by obyvatelům Pardubického kraje vystačilo k pití na 49 dní, pokud by dodrželi pitný režim a dopřáli si 2 litry tekutin denně.

„Environmentální vyúčtování jasně dokazuje, že získávání druhotných surovin recyklací elektroodpadu je pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze Země,"říká Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.„Už zpětný odběr a odborná recyklace jednoho televizoru totiž ušetří 2,9 litru ropy nebo 162,4 kWh elektrické energie,"dodává Ansorgová. Televize a počítačové monitory přitom tvoří 78 % objemu zpětně odebraných elektrospotřebičů v rámci kolektivního systému ASEKOL, drobné elektrospotřebiče 22 %.

Pardubickému kraji se podařilo snížit produkci skleníkových plynů o 5 kg CO2 na obyvatele, což odpovídá množství, které vyprodukuje

automobil při ujetí 32 km. Mezi kraji dopadl v environmentálním vyúčtování v přepočtu na obyvatele nejlépe Kraj Vysočina, kde se podařilo sběrem elektroodpadu za loňský rok například snížit produkci CO2o 5,64 kg na jednoho občana. Na druhém místě skončil Zlínský kraj a na třetím právě Pardubický kraj.