Hasiči provádějí kontroly velkých obchodních center a domů pravidelně. V loňském roce v Pardubickém kraji zkontrolovali 29 obchodních řetězců.

„Osmdesát procent kontrol byly kontroly se zjištěnými závadami. Nejčastější závady byly zarovnané únikové cesty naskladněným zbožím a nefunkční požárně bezpečnostní zařízení,“ uvedl Miloslav Vašák, vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požáru Hasičského záchranného sboru (HZS) Pardubického kraje.
V loňském roce hasiči uložili jednomu obchodnímu řetězci v Pardubicích pokutu ve výši 150 tisíc korun za výše zmíněné nedostatky.

Po změně zákona o požární ochraně hasiči nově schvalují dokumentaci zdolávání požáru. „Provádíme ve spolupráci s výjezdovými hasiči kontroly, zda souhlasí a odpovídá dokumentace skutečnému stavu. Výjezdoví hasiči tak zase na druhou stranu získají znalost daného objektu a zjistí místa, kde by mohla být komplikace v případě požáru. Týká se to hlavně dispozičně složitějších objektů,“ řekl Miloslav Vašák.

V letošním roce budou hasiči opět kontrolovat objekty, ve kterých v loňském roce byly zjištěny závažné nedostatky. Hasičský záchranný sbor kraje může uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun právnické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší předpisy o požární ochraně, například pokud obchodní řetězec nevytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, neudržuje volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům.

Právnické osobě, která opětovně poruší povinnost, za kterou ji byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může HZS při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do výše dvojnásobku, což je jeden milion korun. „Vzhledem k události, která se stala například v ruském Kemerovu, budou hasiči vůči obchodním řetězcům, kde již byly zjištěny nedostatky, naprosto nekompromisní,“ upozornila tisková mluvčí HZS Pardubického kraje Vendula Horáková.