O této problematice budou hovořit účastníci historické konference nazvané Oznamuje se láskám našim…, která se dnes a zítra koná v prostorách pardubického zámku.

„V minulosti bylo manželství pro partnery z velké části zárukou zajištění existence,“ sdělil František Šebek, ředitel Východočeského muzea, které tuto akci pořádá společně s pardubickou univerzitou.

„Například v období raného novověku bylo celkem běžné, že věkový rozdíl mezi manželi byl vyšší, než je dnes obvyklé. A to oboustranně, tedy, že si i mladší muži brali starší ženy,“ uvedl František Šebek.

„Stávalo se, že ovdovělá žena nebo muž měli za život dva i tři partnery. Majetkové záležitosti hrály dost důležitou roli,“ prozradil ředitel muzea. Svatební smlouvy a poměry bylo proto potřebné ujasnit hned při vstupu do manželství.

„Obřady dříve bývaly mnohem bohatší. Manželství tehdy znamenalo mnohem zásadnější životní událost. Změnily se i různé regionální projevy, vstupovaly do nich záležitosti folklorní či zvykoslovní, důležité byly i etnické vlivy,“ nechal se slyšet František Šebek.

Na konferenci se přihlásilo přes padesát účastníků. Zaznít by mělo dvaadvacet referátů. Hovořit se tu bude například o sňatcích české a moravské šlechty na prahu novověku, svatbě a zabezpečení nevěsty ve světle předbělohorských pramenů, o oděvu a oděvních doplňcích při namlouvání, zásnubách a svatbě ve druhé polovině 16. a v 17. století, o šlechtických mesaliancích na přelomu 19. a 20. století, svatební hostině a tradičních pokrmech v regionálních variantách, pánské svatební módě první republiky či o rodinném životě Františka Palackého.

Ve Východočeském muzeu je nyní otevřena též rozsáhlá výstava o svatebních oděvech a svatbách. „Expozice končí v neděli 16. září,“ konstatoval ředitel muzea.