Čeka představuje zkrácený výraz slov mimořádná komise, tedy Čerezvyčajnaja komissia, jejímž prvním předsedou se stal Felix Edmundovič Dzeržinskij, ruský revolucionář a sovětský funkcionář polského původu. Coby první hlava čeky je považován za jednoho ze strůjců teroru a masových bolševických vražd v době občanské války v letech 1917 až 1920. Přesto mu ruští komunisté ve výroční den jeho narození (12. září) až dodnes nosí květiny na hrob.

Josef Visarionovič Stalin a Nikita Sergejevič Chruščov, rok 1936
Před sto lety uchopil Stalin absolutní moc. Vyrazil na cestu lemovanou mrtvolami

„Tajná policie pod tím či oním jménem měla v Rusku po celé sovětské období obrovský vliv,“ napsal před 15 lety redaktor britské BBC James Rodgers. Ti, kdo vstoupili do jejích řad, získali v sovětských dobách v rámci tehdejšího režimu výsadní postavení a měli přístup i k informacím, které tento režim ostatním obyvatelům tajil.

Ve sklepení Čeky, obraz uměleckého malíře Ivana Vladimirova (1870-1947), pravděpodobně z roku 1919Ve sklepení Čeky, obraz uměleckého malíře Ivana Vladimirova (1870-1947), pravděpodobně z roku 1919Zdroj: Wikimedia Commons, Ivan Vladimirov, volné dílo

Toho mohli výhodně využít po změně poměrů na přelomu 80. a 90. let minulého století a zejména pak poté, co v Rusku nastoupil k moci Vladimir Putin, sám bývalý agent KGB (jedné z řady nástupnických organizací po prvotní čece). Dodnes patří bývalí kágébáci k ruské ekonomické smetánce, která má podle Rodgerse významné zastoupení například v oblasti ropného a plynového průmyslu. A Putin sám dodnes mluví o své minulosti u tajné policie s hrdostí.

Odrodilec

Možná je to trochu paradox, že u zrodu organizace prosazující krvavý třídní boj a nelítostně účtující i byť jen s domnělými třídními nepřáteli stál potomek zchudlého šlechtického rodu - navíc rodu pocházejícího ze země, s níž mělo sovětské Rusko nepřátelské vztahy. Přesně tak tomu ale bylo. Felix Edmundovič Dzeržinskij pocházel z polské šlechtické a katolické rodiny a v dětství se dokonce údajně chtěl stát knězem a příslušníkem jezuitského řádu. V dospívání ale ztratil víru, a nakonec nastoupil cestu bolševického revolucionáře. 

„Pro jeho rodiče to muselo být zklamání. Jeho otec byl učitelem a Dzeržinskij získal kvalitní formální vzdělání. Už ve škole mluvil plynně třemi cizími jazyky a byl vychován jako římský katolík. Jedinou vadou na jeho závěrečném vysvědčení byla řečtina, z níž měl nedostatečnou. Ze školy ho vyloučili jen několik týdnů před jejím absolvováním kvůli revolučním aktivitám – vstoupil do Svazu pracujících, známé marxistické skupiny. V roce 1897 byl zatčen za organizaci stávky v továrně na výrobu obuvi. Také tam zřídil ilegální tisk,“ píše o Dzeržinském web History Learning Site.

Báli se ho jeho spolustraníci i prostí lidé. Velitel NKVD a iniciátor politických procesů se skutečnými i domnělými Stalinovými oponenty Genrich Grigorijevič Jagoda ve své pracovně
Pomáhal rozpoutat teror, ten ho smetl. Šéfa NKVD Jagodu odrovnal krvavý skrček

Za tyto aktivity skončil budoucí zakladatel Čeky poprvé na rok ve vězení. A protože ani po propuštění si nedal s revoluční činností pokoj, putoval do vyhnanství na Sibiř. Cestou tam se mu ale podařilo zorganizovat vězeňskou vzpouru, uprchl, emigroval a usadil se v Berlíně. Navštívil také Švýcarsko, kde se léčila jeho snoubenka, bohužel neúspěšně.

„Její smrt ho velmi deprimovala. Jeho život však opět dostal smysl, když v roce 1905 vypukla ruská revoluce. Ihned se do ní zapojil, což vyústilo v jeho další zatčení. Byl ale rychle propuštěn v důsledku všeobecné amnestie,“ píše History Lerning Site.

Mezi lety 1906 a 1914 byl Dzeržinskij při řadě příležitostí zatčen a hodně času strávil za mřížemi. Tehdejší ruská tajná policie Ochrana ho považovala za vysoce schopného, a tedy i za nebezpečného protivníka. Zajímavostí je, že poměrně dlouho nebyl členem Leninovy bolševické strany, vstoupil do ní až po propuštění z moskevského vězení na jaře roku 1917, kdy se stal členem Moskevského sovětu a horlivě podporoval Lenina.

V červenci 1917 byl Dzeržinskij zvolen do výkonného výboru Moskevského sovětu a brzy na to i do ústředního výboru strany. Poté se přestěhoval do Petrohradu, kde se stal členem Vojenského revolučního výboru a podílel se i na úspěchu bolševického převratu v podobě tzv. Velké říjnové socialistické revoluce. Jeho dalším úkolem bylo dát dohromady organizaci, která by bolševické straně v Petrohradě zajistila pořádek a udržení moci. Začala se rodit Čeka.

Zrod teroru

Mimořádná komise neboli Čeka byla založena ani ne půldruhého měsíce po převratu, což svědčí o tom, jaký důraz na tuto organizaci bolševici kladli. 

Mezi její úkoly patřilo „potlačení a odstranění kontrarevolučních a sabotážních akcí v celém Rusku, ať už pocházejí od kohokoli“, dále vytváření revolučních tribunálů suplujících roli soudu, a konečně vyvíjení opatření pro boj s kontrarevolucí a sabotáží. V čele správního aparátu Čeky stálo kolegium; řídícím orgánem bylo prezidium v ​​čele s předsedou, který měl dva zástupce.

Prvním předsedou prezidia se stal právě Dzeržinskij, jehož výhodou bylo, že se i přes relativně pozdní vstup do bolševické strany vždy těšil Leninově plné podpoře. Dokonce i tehdy, když uvnitř samotné bolševické strany začaly zaznívat hlasy, že se Čeka vymkla kontrole a že její zásahy proti třídním nepřátelům nebo nepřátelům státu přecházejí v bezuzdné řádění. 

Zakladatelé Židovského antifašistického výboru v roce 1943 s Albertem Einsteinem. Zleva Icik Feffer, Albert Einstein a Solomon Michoels. Michoels se stal obětí zřejmě zinscenované autonehody, zakrývající jeho vraždu na Stalinův příkaz, Feffer byl popraven
Noc zavražděných básníků: Šlo o jeden z posledních děsivých zločinů Stalina

„Bolševický teror a s ním spojené akce dostaly od vůdce strany V. I. Lenina nejvyšší požehnání. Krvežíznivost tohoto tzv. nejhumánnějšího člověka, jak jej pojmenoval básník Vladimir Majakovskij, a jeho společníků a spolupracovníků, je zřejmá každému, kdo si dá práci, aby si pečlivě prostudoval jeho spisy pocházející z října 1917,“ uvádí historická práce Rudý teror v době občanské války, vzniklá pod vedením J. G. Felštinského.

Moc Čeky totiž od jejího vzniku neustále rostla. V prvních dvou měsících své existence měla pouze právo předběžného vyšetřování, postupně se však její pravomoci rozšiřovaly. Od února 1918 už měla od Rady lidových komisařů právo vynášet rozsudky namísto soudů, a to včetně trestu smrti - a měla také právo vykonávat popravy.

Ranní čekisté. V počátcích své existence neměla Čeka pro své lidi žádné uniformy, muži přijatí do služby chodili v tom, v čem byli. Důrazně se ale doporučovalo nosit oblečení ve vojenském styluRanní čekisté. V počátcích své existence neměla Čeka pro své lidi žádné uniformy, muži přijatí do služby chodili v tom, v čem byli. Důrazně se ale doporučovalo nosit oblečení ve vojenském styluZdroj: Wikimedia Commons, Quecoisalinda, CC BY-SA 4.0

Od té doby se tak orgány Čeky už nevěnovaly jenom operativní činnosti, tedy sběru a třídění informací, ale skloubily v jedno činnost vyšetřujících orgánů, prokuratury i soudu: samy případ vyšetřily, obvinily podezřelého, vynesly nad ním rozsudek, a ten také vykonaly.

„K výkonu svých pravomocí měla Čeka své vlastní ozbrojené síly: jednotky zvláštního určení, řízené Revoluční vojenskou radou republiky. Struktura státních bezpečnostních složek se opakovaně měnila, ale jejich nejdůležitějšími prvky byly tyto složky: oddělení kontrarozvědky (KRO), oddělení vojenské kontrarozvědky (zvláštní oddělení, zformované 19. prosince 1918) a zahraniční zpravodajské jednotky (zahraniční oddělení Čeky vzniklo 20. prosince 1920),“ uvádí ruská Prezidentská knihovna. V listopadu 1920 byla Čeka pověřena i ochranou státních hranic.

To, jakým způsobem rostl rozsah činnosti Čeky, lze posoudit podle počtu jejích zaměstnanců: zatímco ke konci února 1918 nepřesahoval podle ruské Prezidentské knihovny 120 lidí, v roce 1921 činil už 31 tisíc osob.

Popravy přerostly v masakry

S růstem počtu zaměstnanců Čeky bohužel rostl také počet jejích obětí. Zatímco v prvním půlroce její činnosti šlo o stovky popravených, po září 1918 a vyhlášení tzv. rudého teroru se popravy jednotlivců proměnily v masové exekuce a množství takto povražděných dosahovalo řádu desítek tisíc (přesný počet se už asi nikdy nepodaří zjistit).

Nechvalně proslulým symbolem tohoto řádění i pozdějších vln krvavých čistek se stalo zejména sídlo štábu Čeky v moskevském paláci Lubjanka, jehož sklepení se proměnilo ve věznici i popravčí místo v jednom. Popravy se zde vykonávaly většinou střelou do týla z pistole, v případě hromadnějších poprav nastupovaly popravčí čety s puškami.

Josif Vissarionovič Stalin při volbách v roce 1937, uprostřed velké čistky
Poprava na konci labyrintu. Před 85 lety spustil Stalin velkou krvavou čistku

Čeka existovala pod původním názvem do 6. února roku 1922, kdy byla usnesením Všeruského ústředního výkonného výboru zrušena a na její místo nastoupila Státní politická správa (GPU), což byla v podstatě jen přejmenovaná Čeka. Po vzniku Svazu sovětských socialistických republik byla tato organizace přeměněna v prosinci 1922 ve Spojenou státní politickou správu (OGPU), která existovala do července 1934. V tomto roce byla OGPU sloučena s orgány vnitra (milicemi) a stal se z ní lidový komisariát pro vnitřní záležitosti (NKVD), jenž fungoval až do roku 1946.

Horší než gestapo

Po přejmenování komisariátů na ministerstva v roce 1946 se jeho název změnil na ministerstvo státní bezpečnosti (MGB) a později na ministerstvo vnitra (MVD), jež následně vystřídal Výbor státní bezpečnosti při radě ministrů SSSR (KGB). Po neúspěšném srpnovém puči roku 1991 vznikla v Ruské federaci jako nástupkyně KGB Federální bezpečnostní služba (FSB).

Podle ruských historiků, například Nikolaje Ignaťjeviče Kiseljova, bývalého člena Čeky a OGPU, jemuž se podařilo utéct na Západ, přesáhl rozsah represí, které vůči sovětskému lidu prováděly vlastní orgány státní bezpečnosti, mnohonásobně například činnost gestapa vyvíjenou proti protifašisticky smýšlející veřejnosti v Německu.

Zůstávají při síle

Příslušníci tajné policie v Sovětském svazu a později i v Rusku si říkali poměrně dlouho čekisté podle organizace, jež stála na počátku. V posledních letech se však pro ně vžilo v Rusku označení siloviki od slova síla nebo také moc. Podle Olgy Krištanovské z Ruské akademie věd, která studovala od konce 80. let minulého století mocenská centra v Rusku, představovali siloviki v novém tisíciletí čtvrtinu politické elity v Rusku.

„To jsou jen ti, kteří se k tomu veřejně přiznávají. Mnoho tajných policistů však nemá v povaze zveřejňovat svou identitu. Olga Krištanovská odhaduje, že když se vezmou v úvahu i osoby, které tuto svou činnost veřejně nedeklarovaly, mohlo by toto číslo dosáhnout až tří čtvrtin. Vypadá to, že silovici zůstávají nadále při síle a u moci,“ uzavřela před 15 lety svůj článek BBC.