K sepsání tohoto prohlášení mě vedou zejména ty okolnosti, že krátce po vydání závěrečné zprávy o výsledcích finanční analýzy s datem 14. 7. 2010 se začaly objevovat v některých médiích články, které až na výjimky neprezentovaly situaci v Dostihovém spolku pravdivě.

Nejdříve jsem se domnívala, že jde o pouhé zkreslení závěrů analýzy třeba z nedostatku odborných znalostí pro její posouzení. Nicméně nyní s ohledem na to, že již skoro půl roku trvá mediální kampaň, která neustále a opakovaně poškozuje dobré jméno Dostihového spolku a odkazuje se na naši Finanční analýzu, musím se k situaci vyjádřit.

Spolek si objednal analýzu financí

Finanční analýza byla objednána představenstvem Dostihového spolku a jeho prostřednictvím tedy i většinovým akcionářem – Statutárním městem Pardubice.

Při vstupním jednání před uzavřením smlouvy o provedení analýzy, kterého se zúčastnil předseda představenstva a jeho členové a také zástupce ekonomického odboru města Pardubice, zazněly také důvody, proč si společnost analýzu objednává.

Bylo evidentní, že důvodem je to, že členové představenstva včetně ředitele mají své indicie a své poznatky, že nemusí mít v pořádku všechny záležitosti vnitřního řízení společnosti, evidence majetku a jeho technického zhodnocení a také, že výsledky účetnictví zpracovávané externí firmou jsou podle jejich názoru ne zcela správné.

To svědčí o tom, že chtěli, aby finanční analýza jejich poznatky buď potvrdila anebo vyvrátila a hlavně, aby doporučila, jak dál, jak chyby napravit a zlepšit hospodaření v situaci, kdy prostředky na dotace do sportu a příjmy z reklam klesají.

Tyto úkoly naše finanční analýza také splnila. K jejímu obsahu chci prohlásit, že pokud jde o účetnictví a s tím související problematiku, byla v Dostihovém spolku situace obdobná jako v řadě jiných účetních jednotek, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou každý rok auditorem. S tím se setkáváme dost často, když provádíme audit účetní závěrky v účetních jednotkách poprvé.

Ale v Dostihovém spolku nebylo předmětem naší práce posouzení účetnictví. Nicméně při finanční analýze jsme z něj museli čerpat informace, a proto jsme se alespoň částečně museli zabývat jeho vypovídací hodnotou.

Chci zdůraznit, že již při onom vstupním jednání nám bylo oznámeno, že zlepšení účetnictví bylo již řešeno personálním opatřením a že jsou prováděny opravy nesprávností v něm.

Myslím, že tato okolnost je velmi podstatná, neboť představenstvo učinilo zásadní opatření k odstranění nedostatků v účetnictví již před zadáním finanční analýzy. V jiných organizacích je situace horší, neboť na tyto nedostatky samo jejich vedení nepřijde vůbec.

Soustředili se hlavně na dostihy

Pokud jde o nedostatky uvedené ve finanční analýze, byly do značné míry ovlivněny tím, že vedení společnosti se maximálně soustředilo na hlavní, tj. dostihovou a jinou činnost a nevěnovalo se zcela ostatním záležitostem. Personální obsazení ve společnosti je po odborné stránce rovněž soustředěno na činnost odbornou, nikoliv na obecné potřeby vnitřního řízení, správnost ekonomických informací či evidence majetku. Z úsporných důvodů nebyly využívány ani externí služby pro tyto odborné činnosti, které nemůže vykonávat jinak zaměřený pracovník nebo sám řídící pracovník a jejichž kumulace do jedné pracovní pozice není vhodná z důvodu různorodé odborné problematiky.

Musím prohlásit, že vedení společnosti i zástupci hlavního akcionáře v průběhu zpracování finanční analýzy s námi velmi dobře spolupracovali a skutečně chtěli „nastavit pravdivé zrcadlo“ o zjištěných skutečnostech. I když naše některá zjištění nebyla pro ně vždy příjemná, opakovaně nás vyzývali předseda představenstva, ředitel Dostihového spolku i zástupci akcionáře k uvedení všech nedostatků a k doporučení, jak je odstranit.

To jsme také udělali. Výsledky našich zjištění jsme projednávali se zástupci většinového akcionáře i s představenstvem Dostihového spolku.

Vznikla pracovní skupina

Závěry finanční analýzy byly vedením společnosti přijaty a respektovány, Statutární město Pardubice vytvořilo pracovní skupinu k odstranění zjištěných nedostatků. Jejího pracovního jednání jsem se osobně zúčastnila.

Kladně hodnotím, že výsledky finanční analýzy byly a ještě jsou skutečně vedením společnosti využívány a doporučení v ní jsou postupně naplňována. To mohu zodpovědně tvrdit, neboť si Dostihový spolek u naší firmy objednal v malé míře metodické poradenství a konzultace některých odborných problémů spojených s odstraněním nedostatků.

Co uvést závěrem? Obdobných rozborů a finančních analýz jsme již zpracovali za dobu působení firmy v oboru skutečně mnoho. Bohužel dost často skončily bez dalšího použití v zásuvkách stolů a jejich závěry byly přijímány spíše s nevolí.

Finanční analýza splnila svůj účel

V případě Dostihového spolku to tak není, finanční analýza podle mého názoru svůj účel plní. V žádném případě nebylo zjištěno, že by se ve společnosti nehospodárně nakládalo s finančními prostředky anebo že by se někdo z vedení společnosti obohatil. Nic takového finanční analýza neobsahuje.

Proč je tedy naše analýza spojovaná s nějakým obrovským množstvím chyb (1 677 ?!) v účetnictví, o kterých se v ní vůbec nemluví? Proč se pořád útočí na ty, kteří sice nedělali vše v oblasti řízení firmy správně, ale sami si objednali nezávislý posudek za účelem zlepšení své práce?
Útočí snad někdo na samou existenci společnosti a tím také na existenci Dostihového spolku v Pardubicích vůbec?

Nemohu souhlasit s tím, aby k takovým záměrům byla námi zpracovaná analýza zneužívaná, aby její obsah byl zkreslován a zveřejňovány skutečnosti Dostihový spolek poškozující, které finanční analýza vůbec neobsahuje.

Anežka Vojtěchová, statutární auditorka a ředitelka společnosti AV-AUDITING