Tisková zpráva

„Všechny podklady pro stavební řízení jsme již měli jednou připraveny, nyní provedeme potřebné aktualizace, tak abychom mohli žádost podat okamžitě po rozhodnutí rady města o pronájmu části pozemku vlastněného městem, který je součástí areálu,“ říká Petr Dědek, ředitel investora projektu, společnosti D+D Park Pardubice, a. s.

Klíčovým podkladem je posouzení záměru projektu Zelená louka v bývalém areálu Synthesia, a. s. z hlediska ochrany přírody a krajiny. Oznámení o hodnocení vlivu tohoto projektu na životní prostřední zpracoval kolektiv expertů na různé přírodovědné obory. Ve svých záměrech dospěli k tomu, že z hlediska vlivu na obyvatelstvo; na ovzduší a klima; na hlukovou situaci; na povrchové a podzemní vody; na flóru, faunu a ekosystémy a na krajinu bude mít projekt Zelená louka vliv malý, z hlediska významu málo významný, v některých aspektech dokonce nulový.

„Projekt Zelená louka roste na čtrnácti hektarech bývalého popílkoviště, které bude tímto způsobem rekultivováno. Osobně pokládám tuto skutečnost za jednu z hlavních předností celého projektu,“ říká Petr Dědek.

Rekultivace popílkoviště však není jediným ekologickým plusem. Významným přínosem pro životní prostředí je i řešení dopravní obslužnosti. „Podobné projekty u jiných měst jsou často závislé pouze na příjezdu po silnicích. Výhodou našeho projektu je, že bude napojen na železnici, která představuje nejekologičtější způsob dopravy nákladu,“ uvedl Dědek. Projekt počítá s využitím železniční dopravy z 50 %, v první fázi (letos) to bude dokonce až 90 %. „Samozřejmě jsme si vědomi omezení, která má příjezdová komunikace a křižovatka u tzv. Doubravického pavilonu Univerzity Pardubice. S kompetentními úřady jsme již začali jednat o dlouhodobém koncepčním řešení,“ dodal Dědek.

Barbora Prudká