1. Silnice I/36
Úplná uzavírka v Lázních
Bohdanči v úseku od křižovatky se silnicí II/333 do konce zástavby (ulice Šípková) z důvodu stavby kanalizace.
Objízdné trasy pro tranzitní
dopravu po silnici I/36 Lázně
Bohdaneč – Živanice – křižovatka II/323, silnice II/323, křižovatka II/333 – Rohovládova
Bělá, zpět na silnici I/36
obousměrně. Pro místní dopravu a BUS po silnici I/36 Lázně Bohdaneč, silnice II/333 směr Živanice – křižovatka s ulicí Družstevní a ulicí L. Janáčka v Lázních Bohdanči a zpět na silnici I/36 obousměrně. Do 30. 10. 2008

2. Silnice I/37
Úplná uzavírka mezi Opatovicemi nad Labem a Hrobicemi v úseku 34,6 až 35,2 kilometru z důvodu výstavby
nové silnice I/37 v prostoru
mimoúrovňové křižovatky
Hrobice v rámci stavby „R35
Sedlice – Opatovice“. Objízdná trasa je vedena po souběžné nové silnici a po provizorní komunikaci v místě stavby. Do 30. 11. 2008

Jaké dnes čekají řidiče dopravní uzavírky a omezení?

3. Silnice I/36
Úplná uzavírka úseku
Sezemice–jih a Sezemice
z důvodu stavebních prací.
Objízdné trasy pro místní
dopravu po silnici I/36 Sezemice, II/298 Sezemice – křižovatka III/29817, III/29817 Choteč –
křižovatka III/29818,
Choteč – Časy, I/36 obousměrně. Pro tranzitní dopravu po
silnici I/36 Sezemice – Pardubice, II/355 (ul. Dašická) Pardubice – křižovatka II/322, II/322 Pardubice – Černá za Bory – Zminný– Dašice – Dolní Roveň – křižovatka III/32256,
III/32256 Dolní Roveň – Holice, silnice I/36 obouměrně.
Do 31.10. 2008

3. Silnice II/ 298
Úplná uzavírka mezi Sezemicemi a obcí Rokytno v prostoru mostu ev. č. 298–006
přes Ředický potok z důvodu
jeho opravy. Doprava
je převedena na provizorní
mostní přeložku vedle původního mostu. Do 30. 11. 2008

4. Silnice I/43
Částečná uzavírka mezi
obcemi Dětřichov a Opatovec
z důvodu rozšíření a úpravy
příkopů. Provoz je veden vždy
volnou částí komunikace.
Do 20. 12. 2008

5. Silnice I/34
Částečná uzavírka v obci
Krucemburk ve směru na
Hlinsko z důvodu stavebních
prací. Provoz je veden vždy
volnou částí komunikace.
Do 31. 10. 2008

6. Silnice I/35
Částečná uzavírka na úrovni
Holic z důvodu stavby
obchvatu. Do 20. 12. 2008

7. Silnice I/37
Částečná uzavírka ve volném
úseku u elektrárny Opatovice z důvodu napojení areálu
prodeje plynu. Do 30. 6. 2010

8. Silnice I/35
Úplná uzavírka mezi obcemi
Cerekvice nad Loučnou
a Řídký z důvodu opravy
mostu v úseku mezi kilometry
153,2 až 153,5. Objízdná trasa
je obousměrně převedena na
souběžné mostní provizorium
a značena přechodným
dopravním značením.
Do 30. 9. 2008