Zprůzkumů vyplývá, že největším problémem je nedostatek odborníků, kteří by byli dostatečně seznámeni sproblematikou možností čerpání finančních prostředků a kteří by byli schopni napsat kvalitní a konkurenceschopný projekt. Proto Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. připravilo pilotní projekt „Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů“ – zkráceně EUPROLEK.
Tento projekt nabízí pro lektory, učitele a pracovníky institucí vzdělávajících dospělé bezplatné vzdělávání voblasti tvorby a realizace evropských projektů. Absolvent studia bude vybaven takovými dovednostmi a znalostmi, aby mohl školit další zájemce vproblematice tvorby projektů. Během studia se totiž dozví základní informace o Evropské unii a její strukturální politice a bude seznámen sezákladními principy zpracování, realizace a řízení projektů financovaných zevropských zdrojů. Dále se seznámí sdostupnou softwarovou podporou řízení projektů a zdokonalí své prezentační a komunikační dovednosti.
Projekt je tedy určen pro učitele, metodické a řídící pracovníky škol a institucí vzdělávání dospělých, lektory, konzultanty a pracovníky vzdělávacích a poradenských institucí vPardubickém kraji. Pro účast ve studiu není nutné mít zkušenosti se psaním, hodnocením čirealizací projektů. Studium vrámci projektu EUPROLEK je hrazeno ze 75%z Evropského sociálního fondu az25% ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Krajského úřadu Pardubice. To znamená, že účastník se finančně na studiu nijak nepodílí.
Studium je organizováno v5modulech scelkovou časovou dotací 60 hodin. Vmodulu Komunikační a prezentační dovednosti seposluchači naučí efektivní komunikaci, práci shlasem a sprezentačními pomůckami, seznámí se s možnostmi využití výpočetní techniky při prezentaci, nejčastějšími chybami při prezentacích apod. Modul Evropská unie a strukturální politika seznámí frekventanty s historií EU, základním institucionálním rámcem EU, s fondy EU svýhledem do nového programového období 2007-2013 a s obecnými pravidly pro čerpání financí. Vrámci dalšího modulu, Základní principy při zpracování a podávání projektů, bude představena obecná struktura projektu, posluchači budou seznámeni se zásadami psaní a formálního hodnocení projektů, svěcnými kritérii hodnocení projektů a nejčastějšími nedostatky vpředkládaných projektech. Modul Obecné principy řízení projektů seznámí s metodami řízení projektu, konkrétními příklady řízení a jednotlivými fázemi realizace projektu. Možnosti využití běžného kancelářského SW i specializovaného SW při řízení a realizaci projektu představí modul Softwarová podpora při projektové činnosti.
Realizace projektu byla zahájena vlednu 2007 a vlastní studium proběhne vobdobí září až prosinec 2007. Projekt bude následně ukončen evaluačním seminářem a konferencí pro pracovníky škol a institucí vzdělávání dospělých, nakteré budou představeny výsledky projektu. Bude se jednat zejména o vytvořený vzdělávací program, metodické a studijní materiály a seznam nově vyškolených lektorů pro tuto oblast. Tyto výstupy budou nabídnuty organizacím zajišťujícím další vzdělávání dospělých pro další využití.
Podrobnější informace o projektu lze nalézt nainternetových stránkách Centra celoživotního vzdělávání Jezerka - www.ccvj.cz.
„Evropská unie vyčlenila na vzdělávací projekty téměř 4,5 milionu eur, to je asi 125 milionů Kč. Vminulém programovacím období se České republice nepodařilo vyčerpat všechny prostředky zEvropského sociálního fondu, který byl právě na takovéto projekty určen. Projekt EUPROLEK je proto velice potřebný a věřím, že potencionální žadatelé o evropské dotace o něj budou mít zájem,“ uvedla krajská radní zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost Jana Smetanová.