Do závěrečné fáze se dostala výstavba Krajského zdravotnického operačního střediska, které bude působit v jednom ze tří podlaží přístavby budovy záchranné služby v Pardubicích - Pardubičkách.

Po otevření nových prostor čeká záchranáře vybavení novou komunikační technologií, která přinese kvalitativní skok v jejich práci. Mimo jiné získají preciznější informace o cestě a místě, kam jedou zachraňovat lidský život či jeho zdraví. A v takových situacích je čas drahý.

Lepší navigace

V polovině letošního roku dojde k postupnému sloučení všech tří v současné době pracujících operačních středisek v kraji do jednoho celokrajského. „Nové středisko bude vybaveno komunikační technologií digitálního rádiového systému Pegas – Matra s využitím některých funkcí systému, které v rámci České republiky zatím nebyly vůbec použity. Plně integrované sledování vozů do informačního systému dispečerského pracoviště umožní předávání polohy události přímo do navigačních systémů ve vozidlech ve formě souřadnic, spolu s dalšími údaji o místě zásahu, což by mělo dále usnadnit a urychlit hledání místa události,“ říká vedoucí lékař Krajského zdravotnického operačního střediska Otomar Kušička a pokračuje: „S tím také přímo souvisí určování polohy mobilního telefonu volajících na tísňovou linku 155. Tato technologie může i přes svá omezení za určitých okolností usnadnit přístup k postiženému,“ poznamenal Kušička.

Zdravotníci budou rovněž k dispozici komunikační kanál pro sluchově a hlasově postižené, a to prostřednictvím SMS zpráv odesílaných přímo na pracoviště operátora tísňové linky 155.Celý systém bude podle Otomara Kušičky velmi robustní, a tím pádem i odolný proti různým poruchám a výpadkům. „Všechny klíčové funkce budou plně zálohovány tak, aby při případné poruše došlo k automatickému přepnutí na záložní systém bez ovlivnění funkčnosti celku. Součástí řešení je i modul automatického svolávání zaměstnanců v případě vzniku hromadného neštěstí,“ dodává vedoucí lékař.

 

Co se buduje za objekt vPardubičkách a kdy bude dokončen?

Právě probíhá závěrečná fáze výstavby Krajského zdravotnického operačního střediska vjednom ze tří podlaží přístavby budovy záchranné služby vPardubicích – Pardubičkách. Zbývající podlaží budou sloužit jako přednáškový sál a jako zasedací prostory pro krizový štáb Pardubického kraje. Investorem celé akce je Pardubický kraj.

Vpolovině tohoto roku proběhne postupné sloučení všech tří vsoučasné době pracujích operačních středisek vkraji do jednoho celokrajského. Nové středisko bude vybaveno komunikační technologií digitálního rádiového systému Pegas – Matra svyužitím některých funkcí systému, které vrámci ČR zatím nebyly vůbec použity. Plně integrované sledování vozů do informačního systému dispečerského pracoviště umožní předávání polohy události přímo do navigačních systémů ve vozidlech ve formě souřadnic, spolu sdalšími údaji o místě zásahu, což by mělo dále usnadnit a urychlit hledání místa události. Stím také přímo souvisí určování polohy mobilního telefonu volajících na tísňovou linku 155. Tato technologie může i přes svá omezení za určitých okolností usnadnit přístup kpostiženému. Kdispozici bude také komunikační kanál pro sluchově a hlasově postižené prostřednictvím SMS zpráv odesílaných přímo na pracoviště operátora tísňové linky 155.Celý systém bude samozřejmě velmi robustní a tím i odolný proti různým poruchám a výpadkům. Všechny klíčové funkce budou plně zálohovány tak, aby při případné poruše došlo kautomatickému přepnutí na záložní systém bez ovlivnění funkčnosti celku. Součástí řešení je i modul automatického svolávání zaměstnanců vpřípadě vzniku hromadného neštěstí.

 

Jak vsoučasnosti funguje zdravotnická záchranná služba vPardubickém kraji?

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj. Od 1. července 2007, kdy byl ukončen proces slučování čtyř okresních záchranných služeb, je centrálně řízenou organizací, která poskytuje odbornou přednemocniční péči vrámci celého Pardubického kraje.

Daří se vám splňovat podmínky, za jakých máte tuto službu poskytovat?

Technické, věcné i personální požadavky na poskytování přednemocniční neodkladné péče, tak jak je definuje vyhláška 49/1993 splňujeme. Navíc se Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, jako jedna zmála vČeské republice, stala 7. prosince 2007 držitelem certifikátů systému řízení kvality dle normy ISO 9001 : 2001 a systému bezpečnosti informací dle normy ISO/IEC 27001 : 2005.

Zneužívají lidé vaši službu?

Bohužel zneužití se nevyhýbá ani záchranné službě. Občas jsou tímto způsobem řešeny rodinné problémy, vzácné nejsou ani snahy o umístění jinak zdravých starších příbuzných do nemocnice, vposledních letech narostl počet neodůvodněných zásahů u odsouzených vPardubické věznici. Očekávaný nárůst zneužití záchranné služby vsouvislosti se zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví od ledna letošního roku se zdá být zatím nevýznamný.

Stala se vám i nějaká pochybení? Proč?

Stavy, které posádky záchranné služby denně řeší jsou často velmi vážné. Rychlé rozhodnutí a správně zvolený postup je jedinou cestou, jak zvrátit nepříznivě se vyvíjející zdravotní stav. Vždy se jedná o řešení vurčité situaci, často za velmi ztížených podmínek a někdy i sdalšími komplikujícími faktory. Velkou roli hrají právě svědci na místě události, kteří mohou toto práci buď usnadnit, nebo také značně zkomplikovat.

Je smutné slyšet mluvit o pochybení posádky stejným člověkem, který předtím odmítl na výzvu operátora tísňové linky poskytnout postiženému první pomoc do doby příjezdu posádky záchranné služby.

Na druhou stranu vůbec nepopírám, že ke skutečnému pochybení může dojít. Právě podmínky, za kterých je tato péče poskytována, ktomu mohou do jisté míry přispět. Zpětné hodnocení postupu se potom může jevit jako velmi snadné. Přitom ale vokamžiku události je tok informací velmi nesourodý, vývoj překotný a situace obtížně hodnotitelná – ať už operátorkou při příjmu tísňové výzvy nebo posádkou na místě události.

Podněty, které upozorňují na skutečné nedostatky, bereme jako nezbytnou zpětnou vazbu a využíváme je ke zlepšení naší práce.


Jak se do systému zapojilo přeloučské stanoviště? Pokud víme, byla zde již zrušena pohotovostní služba, která měla komplikovat zdravotníkům výjezdy.

Výjezdové stanoviště Přelouč vzniklo vroce 2000 a bylo umístěno vprostorách místní polikliniky. Vpolovině loňského roku byla otevřena nová budovy výjezdového stanoviště, kam byla spolu sposádkou záchranné služby přestěhována i ordinace lékařské služby první pomoci. Tato pohotovostní služba zrušena nebyla. Posádka rychlé lékařské pomoci poskytuje vdobě mezi výjezdy ošetření pro pacienty pohotovostní služby. Vpřípadě výzvy kvýjezdu posádka ošetření ukončuje, ordinaci uzavírá a urychleně se přesunuje do sanitního vozu. Pacienti, kteří čekají na ošetření pohotovostní službou potom čekají na návrat posádky zakce. Vněkterých případech může tento postup způsobovat prodloužení čekací doby. Na druhou stranu ale poskytuje pohotovostní službu pro spádovou oblast Přeloučska vdobě mimo ordinační hodiny praktických lékařů.

Jak budete vylepšovat orientaci při výjezdech? Narážíme na nedávný přeloučský případ se zastaralou mapou ve vozu.

Vnásledujících měsících budou všechna vozidla Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje vybavena navigačním systémem. Použité mapové podklady patří vsoučasné době mezi nejlepší nejen svým pokrytím uliční sítě celé ČR ale i kvalitou topografických dat. Aktualizace mapových podkladů bude probíhat vpůlročních intervalech.

Možná i několik čísel kolem početního stavu vaší instituce. Máte problémy vpersonálních otázkách? Určitě jde o psychicky náročné povolání, pod tlakem. Kdo se na něj hodí? Jak dlouho se dá takové povolání vykonávat?

Ke dni 1. července 2007 byl ukončen proces sjednocení okresních záchranných služeb vjednu celokrajskou organizaci. Celkový počet všech zaměstnanců včetně externích je téměř 800 v 19 výjezdových skupinách na celkem 15 výjezdových stanovišťích po celémkraji.

Nároky na zaměstnance jsou značné a jsou dány nejen charakterem práce, ale i požadavky na vzdělání.

Za všechny bych na tomto místě chtěl zmínit práci operátorů tísňové linky 155, jako příklad zvlášť psychicky náročné práce – jediné chybné rozhodnutí může spustit celou kaskádu navazujících nevratných dějů, které mohou ve svých důsledcích představovat velké komplikace nejen pro posádky záchranné služby vterénu, ale i pro pacienty na místě události.