Těmi jsou Dolnoslezské vojvodství v Polsku, Prešovský kraj na Slovensku, Region Céntre ve Francii, vládní kraj Tübingen a okres Reutlingen v Německu a region Abruzzo v Itálii. „Spolupráce by se měla týkat zejména vzdělávacích, kulturních i vědeckých akcí, požární ochrany a hasičských záchranných sborů či projektů Evropské unie,“ říká Ondřej Tušl z tiskového oddělení Pk.

Popis grantu – Manuál pro předkladatele projektů

Grant „Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje na rok 2008 sdůrazem na spolupráci spartnerskými regiony“

Vyhlášení programu:

Vyhlašovatelem programu je Pardubický kraj – Rada Pardubického kraje

Administrace programu:

Kancelář hejtmana,

kontaktní osoby: Alena Petráňová, tel: 466 026224, Radka Vodičková, tel: 466026 123

Termín vyhlášení: 1. listopad 2007

Objem finančních prostředků: 800 000,- Kč / ztoho 550000,- Kč na projekty spartnerskými regiony, 250000,- Kč na ostatní

Tento materiál je vsouladu sobecnými Zásadami pro poskytování grantů zrozpočtu Pardubického kraje (schváleno usnesením Rady Pk č. R/1680/07 ze dne 4. 9. 2007. Není-li zde uvedeno jinak, platí výše uvedené obecné Zásady.

Název programu:

Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje na rok 2008 s důrazem na spolupráci s partnerskými regiony kraje

Minimální výše grantu: 10 tis. Kč

Návaznost na Program rozvoje Pardubického kraje:

Program je vsouladu se specifickými cíli a opatřeními vPRPk (problémový okruh „Činitelé“, specifický cíl 3, opatření 3.1 Posílení budování a rozvíjení partnerských vztahů subjektů se sídlem vPardubickém kraji).

Cíl programu:

Umožnit širší zapojení občanů a subjektů se sídlem v Pardubickém kraji do uskutečňování konkrétních projektů a akcí prioritně v oblasti spolupráce s partnerskými regiony v zahraničí a dále podpořit rozvoj již existujících vztahů s dalšími zahraničními partnery.

Partnerské regiony Pardubického kraje vzahraničí:

Region Centre - Francie ( www.regioncentre.fr)

Dolnoslezské vojvodství – Polsko (www.umwd.pl)

Prešovský samosprávný kraj – Slovensko (www.vucpo.sk)

Vládní kraj Tübingen, okres Reutlingen ve spolkové zemi Badensko-Württembersko- Německo (www.rp.baden-wuerttemberg.de/tuebingen, www.kreis-reutlingen.de),

Abruzzo – Itálie (www.regione.abruzzo.it)

Témata projektů:

Oblasti spolupráce vyplývající zdohod sjednotlivými partnerskými regiony v zahraničí a dále uvedené voddíle II. aktualizovaných Zásad pro poskytování grantů zrozpočtu Pardubického kraje ( viz www.pardubickykraj.cz - grantové programy)

1. navázání (posílení) vzájemných vědeckých, školských, společenských, kulturních,

vzdělávacích a sportovních kontaktů a dále kontaktů v oblasti sociální a zdravotní péče

2. navázání (posílení) vzájemných kontaktů voblasti chovu koní

3. podpora při realizaci programů EU

4. navázání (posílení) vzájemných kontaktů voblasti krizových situací,

požární ochrany a hasičských sborů

Pravidla pro poskytnutí grantu:

žadatel je trestně bezúhonný a má vypořádané závazky vůči státu a Pardubickému kraji

žadatel vpředchozích letech plně respektoval podmínky využití poskytnutého grantu (pokud již grant zrozpočtových prostředků Pardubického kraje obdržel)

za žadatele, vpřípadě právnické osoby, vždy jedná statutární orgán právnické osoby nebo osoba sjednoznačným doložením svého práva za právnickou osobu jednat

byla provedena předběžná finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

poskytnutí grantu je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele, maximální výše poskytnutého grantu je do 60% skutečně vynaložených nákladů

příjemce grantu má povinnost dohodnutým způsobem prezentovat Pardubický kraj při realizaci podpořené aktivity

grant je poskytován na základě písemné smlouvy, a to převodem prostředků na účet žadatele, mimořádně i jiným způsobem určeným ve smlouvě, pro organizace zřizované Pk je poskytován formou úpravy závazných ukazatelů vrozpočtu (příspěvek na provoz)

grant lze čerpat pouze vobdobí kalendářního roku pro který je vypsán, a to i zpětně

Okruh žadatelů:

Fyzické osoby, které jsou občany Pardubického kraje (dle zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, díl 4, § 12) a právnické osoby se sídlem v Pardubickém kraji včetně organizací zřizovaných Pardubickým krajem. Vpřípadě organizací zřizovaných obcemi, žádá za tyto a smlouvu sPk uzavírá obec.

Omezení podpory:

Finanční prostředky nesmí být použity na mzdy a honoráře, Pardubický kraj může poskytnout prostředky maximálně do 60% nákladů na projekt.

Způsob a místo podání žádosti:

Žádosti lze podat pouze na schváleném formuláři, který je součástí tohoto manuálu

a) doporučeně poštou na adresu Pardubický kraj, Kancelář hejtmana, Radka Vodičková, Komenského náměstí č.p. 125, 532 11 Pardubice (tel: 466 026 123)

b) osobně doručit na podatelnu Krajského úřadu Pardubického kraje (č. dveří 114) nebo do tiskového oddělení kanceláře hejtmana (č. dveří 201), Krajský úřad Pk, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Požadovaný obsah žádosti:

Vyplněný formulář žádosti.

Kopie dokladu o právní subjektivitě.

Kopie dokladu o statutárním zástupci.

Čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a Pardubickému kraji.

Harmonogram grantového řízení:

Vyhlášení grantového programu: 1. listopad 2007

Termín podávání žádostí: do 31. 1. 2008 (včetně)

Vyhodnocení žádostí výběrovou komisí: do 29. 2. 2008

Projednání návrhů komise v RPk/ZPk: při nejbližších možných zasedáních

Rozeslání vyrozumění žadatelům: písemně do 10 dnů od schválení RPk/ZPk

Způsob vyhodnocení grantu a kriteria hodnocení:

Pro rok 2008 se ze schválených grantových prostředků poskytne 550000,- Kč na projekty se subjekty zpartnerských regionů kraje, 250000,- Kč na ostatní.

Žádosti předkladatelů budou posuzovány výběrovou komisí sestavenou dle přijatých Zásad

a jmenovanou Radou Pk. Komise při návrzích zvažuje přibližně stejnoměrné pokrytí žádostí podle partnerských regionů a podle jednotlivých okresů Pardubického kraje. Dále posuzuje význam projektu zhlediska rozvoje kraje vuvedených oblastech spolupráce, propagace kraje a počtu osob, které projekt osloví. Členové komise mají souhrn žádostí kdispozici včasovém předstihu před vlastním jednáním a mají čas se sjednotlivými projekty seznámit. Na svém jednání pak výběrová komise posuzuje každý projekt společně. Svůj návrh předloží kprojednání vpříslušných orgánech (Rada Pk, Zastupitelstvo Pk). Žadatelé budou o výsledku vyrozuměni písemně.

Právní forma poskytnutí grantu:

Smlouva o poskytnutí účelového finančního prostředku. Návrh smlouvy je součástí tohoto manuálu včetně formuláře konečného vyúčtování. Organizacím zřizovaným Pardubickým krajem budou přidělené prostředky poskytnuty formou úpravy závazných ukazatelů
(v rozpočtu) příspěvkem na provoz. Ředitel příslušné organizace bude o těchto změnách informován dopisem vedoucího příslušného odboru do stanoveného data.

Způsob financování :

Jednorázové vyplacení přiznaného příspěvku převodem prostředků na písemně sdělený bankovní účet žadatele, mimořádně i jiným způsobem.


Vyúčtování a vyhodnocení:

Žadatel poskytne písemné vyhodnocení realizace projektu společně skonečným vyúčtováním na příslušném formuláři a kopiemi dokladů nejpozději do data uvedeného ve smlouvě na odbor kancelář hejtmana. Nedodržení lhůty je považováno za nedodržení podmínek poskytnutí grantu. Veškeré změny oproti uzavřené smlouvě musí příjemce včas písemně oznámit odboru kancelář hejtmana (kontaktní osoby Radka Vodičková, Alena Petráňová) pro sepsání dodatku ke smlouvě. O případné změně účelu použití dotace rozhodne příslušný orgán kraje (Rada Pk nebo Zastupitelstvo Pk).

Kontrola čerpání grantu:

Pardubický kraj je oprávněn a povinen provádět kontrolu využití poskytnutých finančních prostředků. Kontrolu provádí odbor kancelář hejtmana ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. O provedené kontrole je vždy proveden zápis.

Příjemce grantu je povinen umožnit Pardubickému kraji zejména:

- kontrolu účelovosti a správnosti použití finančních prostředků poskytnutím všech

potřebných informací vprůběhu i po skončení čerpání grantu

- nahlédnutí do originálů všech dokladů, týkajících se poskytnutého grantu

Sankce při nesprávném využití grantu:

Vpřípadě nedodržení účelovosti při použití finančních prostředků nebo jejich části je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku vplné výši, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jej ktomu Pardubický kraj vyzval. Vpřípadě nevyčerpání poskytnutých prostředků ve stanovené lhůtě je příjemce povinen nepoužité prostředky neprodleně vrátit Pardubickému kraji. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.v platném znění a Pardubický kraj je oprávněn řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení §22 uvedeného zákona.

Ostatní ujednání:

Vpřípadě nerozdělení všech prostředků lze vypsat II. kolo podání žádostí vnáhradním termínu.Na poskytnutí účelového finančního příspěvku není právní nárok. Poskytnutí účelového finančního příspěvku vaktuálním roce nezakládá nárok na poskytnutí i vroce následujícím.

Realizace programu pro rok 2008 je podmíněna schválením navržené částky 800 000,- Kč vrozpočtu Pardubického kraje Zastupitelstvem Pk.