Kvalitu ovzduší v naší republice komplexně posuzuje Český hydrometeorologický ústav pomocí stanic automatického imisního monitoringu. Některá měření se také provádějí manuálně.

Zjišťují se koncentrace různých znečišťujících látek v ovzduší: oxidů dusíku, oxidu uhelnatého nebo siřičitého, kovů, benzenu a dalších škodlivin. Nejběžnějším způsobem hodnocení kvality ovzduší je ale posuzování koncentrací suspendovaných částic frakce PM10, zjednodušeně nazývaných polétavý prach, průběžně měřených na zařízeních rozmístěných po celém území republiky.

Co působí prach?

Prach sám o sobě působí nepříznivě na dýchací cesty, ale navíc na sebe váže další látky nebezpečné lidskému organismu. V Pardubicích měří tuto veličinu stanice umístěná v sídlišti Dukla.

Zákonný čtyřiadvacetihodinový imisní limit pro ochranu zdraví činí u polétavého prachu koncentrace 50 mikrogramů na metr krychlový. Je povoleno 35 překročení tohoto limitu za rok.
V roce 2015 bylo zjištěno pardubickou monitorovací stanicí 21 překročení.

Podílely se na tom okolní elektrárny, teplárny, průmyslové podniky, silniční i ostatní doprava a v zimním období také domácí topeniště na tuhá paliva.
V roce 2014 zde bylo zaznamenáno 33 případů překročení limitní hodnoty.

Převážný počet překročení limitu v roce 2015 byl naměřen v prvním pololetí.

Nižší počet překročení limitu v minulém roce zřejmě ovlivnilo extrémně teplé počasí a celkově příznivější povětrnostní podmínky, které napomohly dobrému rozptylu znečišťujících látek. Přesto jsme ale začátkem listopadu také zažili smogovou situaci.

I když třeba na Ostravsku byl v minulém roce imisní limit prachu překročen podstatně častěji, nemůžeme být ani u nás zatím příliš spokojeni. Mezi 112 měřicími stanicemi, na nichž bylo zaznamenáno alespoň jedno překročení zmíněného limitu, skončila pardubická stanice počtem překročení na 35. místě.

Přitom toto zařízení nestojí v bezprostředním dosahu žádného průmyslového provozu, ale ani frekventované komunikace. Pokud bychom prováděli měření imisí přímo v centru města, dal by se očekávat ještě větší počet případů překročení limitu.

Dílčí snížení imisí

K dílčímu snížení celkových imisí na Pardubicku by mohlo dojít již během letošního roku, kdy by měla být dokončena rozsáhlá rekonstrukce dvou kotlů teplárny Synthesie Semtín. Trvalejší zlepšení kvality ovzduší v našem městě lze očekávat po vybudování silničních obchvatů.

Věřme, že první z nich se podaří zrealizovat již během několika málo příštích let.
Vzhledem k dlouhodobě neřešenému systému dopravy projíždí stále středem krajského města neúnosně velké množství automobilů.

Miroslav Rubeš, zastupitel města Pardubic