Program podpory kulturních aktivit vPardubickém kraji na rok 2008

Program je určen na podporu festivalů a přehlídek, malířských a sochařských sympozií a plenérů, divadelních, tanečních a výtvarných projektů nekomerčního charakteru, projektů podporujících účast, zapojení starších osob do kulturních aktivit a dostupnost kulturních aktivit starším osobám ohroženým izolací a sociálním vyloučením. Všechny tyto projekty se musí konat na území Pardubického kraje.

Termín uzávěrky 11. ledna 2008 a 16. května 2008.

Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí vPardubickém kraji na rok 2008

Program je určen na zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí, zlepšení péče o sbírkový fond a činnost subjektů zaměřených na oblast ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví.

Termín uzávěrky 29. února 2008.

Granty na podporu vlastníků kulturních památek v Pardubickém kraji pro rok 2008

Program je určen na opravy kulturních památek.

Příspěvky dle § 16 památkového zákona na opravy kulturních památek vPardubickém kraji pro rok 2008

Program je určen na opravy kulturních památek.

Žádosti do těchto dvou programů budou přijímány vtermínu do 23. ledna 2008 na územně příslušných obecních úřadech obcí srozšířenou působností.

Granty na podporu vědeckého výzkumu památkové potenciálu kraje pro rok 2008

Program je určen na vědecko-výzkumnou činnost (dokumentace a průzkumy) ohrožených kulturních památek svýjimkou archeologických výzkumů, včetně informačního propagačního materiálu, který shrne výsledky dokumentace a průzkumu.

Termín uzávěrky 25. ledna 2008.

Granty na podporu projektů prezentující kulturní památky vPardubickém kraji pro rok 2008

Program je určen na projekty prezentující a propagující kulturní památky vPardubickém kraji, např. publikace materiálů ve formě tiskovin, nosičů CD, DVD apod. propagujících jednotlivé památky vkraji nebo jejich soubory.

Termín uzávěrky 25. ledna 2008.

Zásady a podmínky těchto grantových programů včetně formulářů žádosti jsou kdispozici na odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje a také na internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz (probíhající grantové programy).