Již několik let zamýšlený a plánovaný projekt kanalizace však vyvolal jisté pochybnosti a negativní reakce v řadách místních obyvatel. Vzhledem k tomu, že se jedná o nepříliš reprezentativní, zato však nutnou investici, na které se musí v konečné realizaci finančně podílet jak město, tak občané, byl tento investiční záměr dosud odkládán.

Zahájení stavby příští měsíc

V červenci by měla začít realizace projektu Labe–Loučná, jehož investorem je VaK Pardubice a.s. Město Lázně Bohdaneč přišlo s iniciativou pomoci vlastníkům nemovitostí při budování kanalizačních přípojek. „Podle zákona zodpovídá obec za vybudování kanalizačních stok a povinností vlastníků nemovitostí je potom vybudování vlastních kanalizačních přípojek,“ uvedla starostka lázeňského městečka Iveta Šimková.

Z důvodů maximální redukce nezbytných nákladů pro dotčené občany udělá město údajně vše pro to, aby konečná suma za provedení této přípojky byla co nejnižší.

Koncem května se v Lázních Bohdanči konalo zasedání zastupitelstva města, na kterém se projednávalo odkanalizování a jeho financování. V současné době připravují členové rady města varianty možného přispění vlastníkům nemovitostí z rozpočtu města.

„Vedení našeho města si uvědomuje finanční nákladnost této operace pro jednotlivé občany a zvažuje možnost poskytnutí půjčky sociálně slabším občanům. Celé vedeni města zároveň uvítá jakýkoliv konstruktivní návrh na zlevnění celé této akce,“ informovala náš Deník první dáma Lázní Bohdanče Iveta Šimková.

Obyvatelé Šípkovy ulice si stěžují na postup radnice

Před několika dny byl ve vašich novinách uveřejněn dopis, ve kterém byl výčet všeho dobrého, co pro Lázně Bohdaneč (na snímku) udělala bývalá starostka Květa Jeníčková. Lze s tím souhlasit, ovšem ještě za jejího působení vznikla kauza „Hloubková kanalizace“, která nyní rozviřuje veřejné mínění postižených občanů.

Naše město totiž buduje již několik let na etapy kanalizaci. V letošním roce má začít v červenci výkop této kanalizace v Šípkově ulici, což představuje nejdelší úsek ve městě. Trasa výkopu má probíhat krajem státní silnice na Chlumec nad Cidlinou, takže délka jednotlivých přípojek do nemovitostí bude na jedné straně podstatně delší, než na straně druhé.

Městský úřad, v čele s novou starostkou (ODS), vypracoval a majitelům nemovitostí nechal doručit tzv. „příkazní smlouvu“, která svou koncepcí je velice vstřícná vůči úřadu, vůči občanům je však nestydatě tvrdá. Podle této direktivní smlouvy musí totiž každý, kdo bude mít delší přípojku, složit do stanovené doby přibližně 70 tisíc Kč s tím, že kdo tuto stanovenou dobu nedodrží, bude platit úrok z prodlení v zákonné výši. Občané s kratší přípojkou to budou mít lacinější, zaplatí „pouhých“ 25 tisíc Kč. Tyto částky jsou však jen zálohou na celou akci, konečná suma bude stanovena až po kolaudaci přípojky. O tom, jak se v naší republice liší cena na začátku stavby s cenou skutečnou, není třeba diskutovat, takže suma na konci může dosáhnout částky kolem 100 tisíc Kč (u kratších přípojek samozřejmě nižší). Zbytek přípojky, od hranice pozemku až do objektu, si musí občan sám vybudovat a pochopitelně zaplatit. Celou situaci značně dramatizuje fakt, že v Šípkově ulici bydlí většinou důchodci, jejichž jediným finančním zdrojem je pouze důchod, takže z čeho mají zaplatit tuto „velkolepou“ akci se Městský úřad jaksi zapomněl zmínit.

Příkazní smlouva obsahuje, kromě jiného, ještě další „bonbónek“ – kanalizační přípojka, po úhradě nákladů souvisejících s její realizací, bude plně ve vlastnictví majitele nemovitostí a bude zapsána jako věcné břemeno do katastru nemovitostí.

S tím ovšem souvisí otázka, kdo případné škody na povrchu vozovky nebo na inženýrských sítích uložených pod povrchem zaplatí, kam budou směřovat opravářské firmy své faktury? Při celodenním nepřetržitém provozu vozidel všeho druhu na této komunikaci se dá takováto havárie předpokládat kdykoliv.

Proto se nám převedení celé připojky do vlastnictví majitele nemovitostí jeví jako silně účelové a provádí se zřejmě jenom proto, aby bylo umožněno finanční zajištění přípojky zcela svrhnout na bedra občana. Také zapsání věcného břemene do katastru nemovitostí způsobí, při případném prodeji objektu, jeho majiteli značný pokles ceny. U přípojek, které jsou již několik měsíců nebo i let hotové, zaplatili občané něco kolem desetiny současné požadované ceny. Stejně tak v okolních městech nebo vesnicích se cena pohybovala nebo pohybuje na podobné úrovni. Například město Sezemice dokončuje také v současné době kanalizaci, a to za cenu 1800–8000 Kč pro jednotlivé vlastníky nemovitostí, což je v obrovském kontrastu s pořizovací cenou stanovenou MÚ Lázně Bohdaneč.

Na závěr si tedy klademe prostou otázku: Proč nám MÚ Lázně Bohdaneč stanovil tak nehoráznou cenu? Proč řadu z nás se snaží připravit o celoživotní úspory? Co bude s těmi, kteří na to prostě nebudou mít?

Tvrdá fakta o projektu kanalizace - dopis starostky města

Již několik let zamýšlený a plánovaný projekt kanalizace vyvolal jisté pochybnosti a negativní reakce vřadách bohdanečské veřejnosti. Vzhledem ktomu, že se jedná o nepříliš reprezentativní, zato ale nutnou investici, na které se musí vkonečné realizaci finančně podílet jak město, tak občané, byl tento investiční záměr dosud odkládán.

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích ukládá obcím nad 2000 obyvatel odkanalizování do roku 2010, což znamená pro město Lázně Bohdaneč neodkladné zahájení prací včástech města, které této novele nevyhovují.

Včervenci 2007 by měla začít realizace projektu Labe-Loučná, jehož investorem je VaK Pardubice a.s. Město Lázně Bohdaneč, podílející se jako akcionář této společnosti finančně na vybudování hlavní kanalizační stoky, přišlo siniciativou pomoci vlastníkům nemovitostí při budování kanalizačních přípojek. Podle zákona zodpovídá obec za vybudování kanalizačních stok a povinností vlastníků nemovitostí je potom vybudování vlastních kanalizačních přípojek.

Rada města včele sbývalou starostkou Ing. Květoslavou Jeníčkovou schválila na svém zasedání dne 10.ledna 2007 plné znění příkazní smlouvy. Vtéto smlouvě přikazuje vlastník nemovitosti Městu Lázně Bohdaneč:

- zpracovat projektovou dokumentaci na stavbu kanalizační přípojky včetně veškerých vyjádření a souhlasu dotčených orgánů státní správy pro vydání stavebního povolení a zajistit jeho následné vydání,

- zajistit zpracování realizační dokumentace celé kanalizační přípojky,

- zajistit dodavatele stavby,

- zajistit technický a stavební dozor při realizaci stavby,

- zajistit kolaudaci a zapsání věcného břemena do katastru nemovitostí, a to vše na náklady města.

Vlastník nemovitosti se vtéto smlouvě zavazuje, že zaplatí zálohu na samotnou realizaci do 30 dnů po oznámení zahájení realizace (nikoli podpisu smlouvy). Výše zálohy byla stanovena na základě průměrných orientačních cen za rok 2005, vydaných URS Praha. Po dokončení realizace a zaměření skutečného stavu bude provedeno vyúčtování.

Vlastníkem celé kanalizační přípojky bude majitel nemovitosti, proto není důvod se obávat, že by vpřípadě poškození této přípojky pod komunikací byl nucen kjejí opravě. Zákon č. 274/2001 říká, že opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených vpozemích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

Podle sdělení ředitele VaK Pardubice a.s. odmítne provozovatel bez řádné kolaudace uvést přípojku do provozu a převzít ji do správy.

Výstavba kanalizační přípojky je odborně náročná, vyžaduje stavební povolení a odborný technický dozor. Vlastník nemovitostí má právo rozhodnout se vybudovat si přípojku samostatně včetně individuálního zajištění veškeré dokumentace, stavebního povolení, dodavatele, technického a stavebního dozoru, vyjádření a souhlasu VaK spřipojením a přístupu do vozovky vpřípadě neakceptování tohoto servisu ze strany města, přičemž samostatné zabezpečení přístupu do vozovky je vpraxi velmi obtížně realizovatelné a finančně nesmírně náročné.

Zdůvodů maximální redukce nezbytných nákladů pro dotčené občany udělá město vše pro to, aby konečná suma za provedení kanalizační přípojky byla co nejnižší.

Dne 29.5.2007 se konalo zasedání zastupitelstva města, na kterém se projednávalo odkanalizování a jeho financování. Vsoučasné době připravují členové rady města varianty možného přispění vlastníkům nemovitostí zrozpočtu města. Vtéto souvislosti je ovšem nutné si uvědomit, že město sice disponuje částkou 9 milionů Kč v rezervě, zároveň je ale zatíženo úvěry ve výši 18 milionů Kč. Tyto úvěry budou placeny až do roku 2013. Rozpočet na rok 2007 je mírně schodkový, takže město spotřebuje veškeré své roční příjmy a navíc bude nutné rozpočtovou změnou zabezpečit financování hlavních kanalizačních stok. Zastupitelé jsou ochotni přispět občanům na výstavbu kanalizačních přípojek, ale potom nebudou finanční prostředky na realizaci ostatních programových priorit schválených zastupitelstvem města.

Vsoučasné době se zjišťují ceny, za které se budují kanalizační přípojky vokolních městech a vesnicích. Obce, které mají do 2000 obyvatel, mohou čerpat dotace a tím snížit vlastní náklady. Město Lázně Bohdaneč má asi 3300 obyvatel a nesplňuje proto podmínku nutnou pro získání dotace.

Vedení města si uvědomuje finanční nákladnost této operace pro jednotlivé občany a zvažuje možnost poskytnutí půjčky sociálně slabým občanům.

Zároveň uvítá vedení města jakýkoli konstruktivní návrh na zlevnění celé akce.


Iveta Šimková, starostka