Chceme opět upozornit na základní povinnosti fyzických osob, kde má každý občan povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při manipulaci sotevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Snad neustále největší podíl příčin vzniku požárů je od kouření, kde i odhozená zápalka nebo nedopalek cigarety (např. zjedoucího automobilu) je dostatečným zdrojem pro zapálení suché trávy nebo hrabanky vlese, ale jde i o dodržování podmínek vztahujících se kpožární bezpečnosti činností (například nařízení Pardubického kraje ze27. července 2006, kterým se stanovují podmínky kzabezpečení požární ochrany vdobě zvýšeného nebezpečí vzniku požáru).

 

Dalšími významnými příčinami jsou vypalování trávy, pálení odpadu rostlinného charakteru a zapalování ohňů v přírodě. Vypalování porostu je zakázáno zákonem o požární ochraně.

Pálení odpadu a zapalování ohňů v přírodě je v době zvýšeného sucha rizikovou aktivitou a lze je provádět pouze tam, kde nemůže dojít ke vzniku a šíření požáru. Za opatření zamezující vzniku a šíření požáru je odpovědná fyzická nebo právnická osoba, která pálení provádí. Právnická osoba je navíc povinna ohlásit pálení včetně stanovených opatření Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Pokud fyzická osoba v souvislosti s pálením odpadu nebo zakládáním ohňů v přírodě způsobí požár, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 25 tisíc korun, a to tehdy, pokud požárem nezpůsobí následek, který má povahu trestného činu…

 

Hlavní zásady při rozdělávání ohně:
- před rozděláním ohně je třeba posoudit aktuální povětrnostní situaci (doba od posledních větších dešťových srážek, směr a sílu větru),
- místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek a vzdálené minimálně 50 m od okraje lesních pozemků,
- zakazuje se rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě či rákosí a ponechat ho bez dozoru,
- při náhlém zhoršení počasí, zejména silném větru, je nutné pálení ihned přerušit a oheň uhasit,
- po celou dobu pálení vatry zajistit dozor dospělé osoby, která v případě potřeby zasáhne a oheň uhasí (zajistit vhodné hasební prostředky),
- ohniště lze opustit až po jeho úplném vyhasnutí, po jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou.
Nebezpečí zapalování ohňů v přírodě je zvláště vysoké v období filipojakubské noci.
Vsouvislosti svarováním Českého hydrometeorologického ústavu hasiči Pardubického kraje nedoporučují sblížícím se svátkem čarodějnic zapalovat jakékoliv ohně vpřírodním prostředí.