Začalo to nenápadně dvěma články. Odborný asistent na Dopravní fakultě Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice (UPCE) VÁCLAV LENOCH  se obrátil na Akademický senát, aby prošetřil, zda nedošlo k plagiátorství. Články totiž využívaly jeho poznatky, Lenoch ale nebyl uveden jako spoluautor, ani nebyl citován.

Jeho požadavek ovšem způsobil celkem rozruch, jelikož pod články byli podepsáni dva děkani a jeden vedoucí katedry. Po odpovědi rektora univerzity Miroslava Ludwiga, že šetření neprokázalo žádné porušení pracovního řádu, se do kauzy vložil třeba i poslanec a bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně Jiří Zlatuška, který vyzýval Ludwiga k odstoupení.

Můžete stručně představit výzkum, z něhož vzešla vaše disertační práce?
Výzkum trval čtyři roky. Řešili jsme optimalizaci dopravních pohonů, pracovali jsme v týmu a každý zodpovídal za určitou část výzkumu. Moje disertační práce byla na ten projekt napojená.

Součástí výzkumného týmu byli děkani Ivo Drahotský a Zdeněk Němec a vedoucí vaší katedry Radovan Doleček?
Nebyli. Musel jsem být během výzkumu u každého experimentu, takže není možné, aby beze mě prováděli nějaká měření. Nedisponovali ani potřebným softwarem. Přitom jejich články vyšly dřív, než jsem obhájil svoji disertační práci. Sepsal jsem výsledky výzkumu pro jednu publikaci, ve které jsem byl uveden jako spoluautor. Potom 
z toho ale vznikly další dva články, u kterých jako spoluautor uveden nejsem. Nejvíc zarážející pro mě bylo, že mi ty články nikdo neposlal, vůbec jsem nevěděl, že vznikají. Nevěděl 
o nich ani hlavní řešitel projektu Jaroslav Novák.

Proto jste podal podnět 
k prošetření těchto článků?
Chtěl jsem jenom prošetřit, jak to je. Já nejsem ten, kdo může říct, jestli to je nebo není plagiát. To musí posoudit jiní. Nechtěl jsem 
s tím jít na veřejnost, protože to pro univerzitu není dobrá reklama.

Rektor vám v dopise vyčítal, že jste se neobrátil na orgány Dopravní fakulty Jana Pernera, ale přímo na předsedkyni Akademického senátu UPCE. Proč jste nepostupoval standardní cestou?

Snažil jsem se informovat, jak bych měl postupovat. Na univerzitě bývá zvykem, že se stížnost podává přímému nadřízenému. Jenže stížnost se týká vedoucího katedry 
i děkana fakulty, takže mi nezbylo nic jiného, než se obrátit k někomu nad nimi. Nepodával jsem to Akademickému senátu DFJP, jelikož v případu figuruje i děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Jak jste byl spokojen s prošetřením celé záležitosti?

Přišlo mi zvláštní, že byl profesor Novák jako můj školitel osloven, zda ještě nechce změnit své původní vyjádření. Rektor pak ve svém dopise píše, že pokud byla moje disertační práce citována, tak je to v pořádku. Jenže ona citována nebyla.

Rektor Ludwig naznačoval, že skutečným problémem jsou spíše mezilidské vztahy na Katedře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě.

Ano, problémy na katedře jsou a v posledních dvou letech se stupňovaly. Když jsem pak přišel na ty dva články, tak pohár přetekl. Ale to jsou dvě rozdílné věci. Já jsem žádost o prošetření podal sám za sebe. Druhou věcí je, že se členové katedry snažili, aby se změnilo vedení, nebo aby se aspoň vedení katedry začalo chovat jinak.

Vaše stížnost se týká vysoko postavených lidí. Cítil jste na sebe nějaký tlak, abyste stížnost stáhl?

Čekal jsem, že budou nějaké reakce, ale bylo to bez problémů. Jen, když jsme byli na jednání s děkanem DFJP, tak nám naznačil, že pokud stížnost stáhneme, tak nám vymění vedoucího katedry. Pokud bych to ale udělal, tak bych ukázal, že si za svým názorem nestojím. Navíc by se to mohlo obrátit proti mně. Ale žádný nátlak jsem nezaznamenal, v tomhle je vedení univerzity korektní.

Problémem by se měla zabývat ještě etická komise. Je to podle vás dostatečné?
Ona je to spíš taková politická hra o to, kdo nakonec bude poškozen. Kdyby se to týkalo řadových zaměstnanců univerzity, tak by to asi bylo rychle vyřešeno. Já jen chci, aby se ukázalo, kde je pravda. Osobně tím nic nezískám. Pokud se ale nedojde k žádným závěrům, tak může podobné články publikovat beztrestně každý a to podle mě není dobrá vizitka pro univerzitu.

Stanovisko Univerzity Pardubice
Žádost Václava Lenocha o přezkoumání jeho podezření z neprávem uveřejněných výsledků jeho výzkumu, podaná letos na jaře a vztahující se k disertační práci a k projektu řešenému v letech 2011 – 2014, je momentálně v interním šetření.
V září se posouzením situace začne navíc zabývat rektorem ustavená etická komise. Mohu ujistit, že záležitostí se vážně zabývají příslušné orgány univerzity.
Přezkoumání vyžaduje důkladné prošetření, obzvlášť, stojí-li proti sobě tvrzení kolegů z jednoho akademického pracoviště. Než budou zjištěny všechny objektivní skutečnosti a záležitost, která nastala v minulosti, prošetřena, jakékoliv další informace, směrem k médiím či veřejnosti, poskytovat nebudeme.

Valerie Wágnerová, mluvčí Univerzity Pardubice

„Články byly publikovány bez mého vědomí," říká řešitel projektu Novák

Věděl jste, že vznikají články opírající se o disertační práci Václava Lenocha a výzkumný projekt?
Oba články byly publikovány bez vědomí mého i pana Lenocha. Jako hlavní řešitel projektu jsem si vždy od všech zúčastněných vyžádal publikace spojené s projektem za aktuální rok, abych je vykázal v průběžné zprávě pro poskytovatele grantové dotace. První ze dvou předmětných publikací byla zveřejněna v roce 2014, ve zprávě za rok 2014 však není, neboť mi nebyla hlášena. Druhá inkriminovaná publikace je z roku 2015, to byl již projekt uzavřen a já jsem přehled publikací nevyžadoval, neboť by jej nebylo možno 
v souvislosti s ukončeným projektem vykázat.

Co říkáte na odpověď rektora, ze které vyplývá, že interním šetřením nebylo prokázáno porušení vnitřních předpisů univerzity?
Ve svém vyjádření jsem se odkazoval na relevantní dokumenty a jasně doložitelná fakta. Informace, ze kterých je zřejmé, kdo je tvůrcem know-how, publikovaného v inkriminovaných článcích, lze nalézt nebo odvodit například z průběžných zpráv za každý rok řešení projektu (2011, 2012, 2013, 2014), výkazů práce, cestovních příkazů a také 
z disertační práce obhájené v roce 2013 na ČVUT v Praze pracovníkem spoluřešitelské firmy. Velice snadné by bylo prokázat původ know-how také podle toho, kdo disponuje zdrojovým softwarem metod vyvinutých v projektu. Připadá mi nestandardní, že pan rektor své stanovisko neopírá 
o skutečnosti vycházející z uvedených materiálů, ale o jakási vyjádření, zřejmě především pana Dolečka.