Zastupitelstva města i obou obcí schválila smlouvu o způsobu financování a dalším postupu rozšíření školky v Dražkovicích. Pardubická radnice tak v průběhu prázdnin zahájí otevřené výběrové řízení na dodavatele, aby se nová třída mohla otevřít již pro školní rok 2025/2026.

Radnice se tak ve spolupráci s těmito dvěma obcemi snaží společně čelit účelové spádové turistice a zajistit dostatek míst. „Jdeme cestou spolupráce a vytvořením společného spádového obvodu. Velmi si vážím osvícenosti paní starostky Kučerové a pana starosty Koutského, kteří chtějí zajistit kvalitní předškolní vzdělání pro své občany. Po rozšíření mateřské školy v Dražkovicích o jednu novou třídu, bude uzavřena dohoda s obcemi Dubany a Staré Jesenčany o společném školském obvodu. Dohoda zajistí místa pro jejich děti a zároveň sníží tlak na ostatní školky v tomto spádovém obvodě včetně snah na účelové přehlášení bydliště. Tento projekt bude financován z 66 % obcemi Dubany a Staré Jesenčany, které se rovněž zavázaly hradit provozní náklady s provozem třídy,“ uvedl první náměstek primátora pro školství, ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký.

Čtyřiatřicet procent z předpokládané částky uhradí město, radnice navíc investuje přes 1,1 milionu korun do souvisejících oprav a vybavení s herními prvky včetně nového hřiště na zahradě školky, které bude sloužit všem dětem.

„Za toto řešení jsem velmi ráda, město by nemělo potřebu přistavovat mateřskou školu v Dražkovicích, pro naše rodiče a děti je to prakticky při cestě. Nechtěli jsme jít cestou nesystémové dětské skupiny, ale standardním předškolním vzděláváním. Stejně bychom pak neměli kam dát děti v předškolním roce. Těší mě, že nám pan náměstek vyšel vstříc i s financováním, neboť budeme náš podíl 33 procent moci financovat ve třech letech a pardubické zastupitelstvo schválilo předfinancování projektu,“ vysvětlila starostka Duban Iva Kučerová.

Součástí investice jsou potřebné stavební úpravy, které zahrnují výstavbu nové třídy s kuchyňkou pro výdej, šatnou a sociálním zařízením, stejně jako nového hřiště.

„S ohledem na dostupné prostory v současné budově mateřské školy bylo navrženo rozšíření v přízemí, které bude provozně propojeno se stávající budovou, projektant musel řešit i požární únikové cesty. I tak je to pro nás finančně i časově nejefektivnější řešení. Pokud bychom měli stavět vlastní školku na zelené louce, s naším rozpočtem bychom si to nemohli dovolit. Do přistavěné školky navíc nebudeme muset stavět úplně nový tým pedagogů a provozních zaměstnanců,“ uzavřel starosta Starých Jesenčan Jiří Koutský s tím, že obce se již podílely na nákladech spojených s přípravou projektové dokumentace a měly možnost připravovaný projekt připomínkovat.

Tato spolupráce je výhodná pro všechny tři strany a ukazuje model, jak mohou obce společně s městem zajišťovat kapacity mateřských škol.