Na slavnostním večeru v Kulturním domě Hronovická bylo u příležitosti Dne učitelů oceněno šest nejlepších pedagogů. „A to za jejich přínos v inovaci a kreativitě ve výchově a vzdělávání nebo za dlouhodobé vedení žáků v přípravě na mezinárodní a celostátní olympiády a soutěže," upřesnila Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

Sedmou speciální cenu náměstka pardubického primátora pro školství Jakuba Rychteckého si odnesla Martina Hezká ze Základní školy Benešovo náměstí.

„Profese učitelů je velmi náročná a cítíme potřebu prestiž této profese vyzdvihnout. Věřím, že si všichni společný program užili. Chci poděkovat za přípravu velmi důstojného poděkování pedagogům za jejich celoroční práci," prohlásil primátor Pardubic Martin Charvát.

Nechtěli pokračovat v zajetém trendu

Zatímco v předchozích letech bylo v Pardubicích zvykem oceňovat všechny učitele navržené jejich školami, od loňského roku jsou z nominací škol vybíráni kantoři s největším přínosem pro výchovu a vzdělávání dětí.

„Nechtěli jsme pokračovat v zajetém trendu takřka plošného oceňování desítek pardubických učitelů. Ve spolupráci s komisí pro výchovu a vzdělávání byli vybráni skutečně ti nejlepší. Výběr to nebyl vůbec jednoduchý. V našich školských zařízeních působí 923 pedagogů, kteří vzdělávají a vychovávají téměř 12 tisíc dětí a žáků," konstatoval náměstek pardubického primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký.

„Podle Jana Amose Komenského je učení celoživotním nekončícím procesem a my jsme ocenili právě ty pedagogy, kteří na sobě neustále pracují, sledují moderní trendy výuky a zdařile tyto věci umí předat dětem, zkrátka jsou opravdovými profesionály ve svém oboru a učení je pro ně posláním. Doufám, že zvýšená finanční odměna oproti předchozím letům bude nejenom pro ně, ale i pro ostatní kolegy a kolegyně symbolickou motivací do další práce," doplnil Jakub Rychtecký.

Skutečnost, že ocenění pro nejlepší učitele se stalo ještě prestižnější záležitostí, podtrhl i scénář slavnostního udílení. Kromě kulturního programu, který vyplnila vystoupení dětí z mateřských, základních a uměleckých škol, domu dětí a mládeže a z Dětského rehabilitačního centra Lentilka, bylo publiku představeno všech 18 učitelů nominovaných na letošní ocenění a jejich pedagogická práce. Až pak byla zveřejněna jména sedmi nejlepších.

I samotná nominace může být uznáním

Slavnostním zakončením celého programu bylo koncertní vystoupení Chlapeckého sboru Bonifantes. „Není pochyb o tom, že ocenění města je dnes pro pedagogy opravdu prestižní záležitostí. I samotná nominace ředitelem školy je uznáním práce každého z nich, proto i tito učitelé obdrželi pamětní list jako projev úcty k jejich práci," konstatovala vedoucí odboru školství, kultury a sportu pardubické radnice Ivana Liedermanová.

Kteří pedagogové byli letos oceněni
na slavnosti konané k Dni učitelů 
v pardubickém Kulturním domě Hronovická?
Cena náměstka pardubického primátora pro školství Jakuba Rychteckého:
Martina Hezká ze Základní školy Benešovo náměstí za projekt muzikofiletiky v hodinách čtení, dlouhodobou spolupráci s Univerzitou Pardubice při výuce angličtiny a navázání spolupráce se školou ve švédském Linköpingu.

Ocenění za přínos v inovaci a kreativitě výchovy a vzdělávání a zvýšení kvality ve výchově a vzdělávání:
Michaela Vávrová z Dětského rehabilitačního centra Lentilka za novou koncepci včasné péče a postupné integrace dětí s poruchami komunikace, sociální interakce a poruchami autistického spektra, za vytváření dvouúrovňového školního vzdělávacího plánu, individuálních vzdělávacích plánů a aplikace specifických terapií a nových metod práce s dětmi s poruchami komunikace a autistického spektra.

Světlana Morávková ze Základní školy Prodloužená za program Začít spolu – projektové vyučování. Projekt umožňuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti pracují jednou týdně v centrech čtení, psaní, matematika, věda a objevy a ateliér. Ve stejný čas se odehrávají ve třídě různé činnosti.

Iva Papežová ze Základní školy Studánka, která ve škole pracuje více než 20 let, je výchovnou poradkyní, zástupkyní ředitelky pro 1. stupeň. Matematiku vyučuje podle Hejného, čtení genetickou metodou. Dlouhodobě pracuje s integrovanými žáky – dvakrát učila žáky s tělesným postižením od první do páté třídy, loni žáka s poruchou autistického spektra. Realizovala odbornou oponenturu Katalogu podpůrných opatření pro žáky s poruchami autistického spektra a pro žáky s vybraným duševním onemocněním.

Linda Pravcová ze Základní školy Staňkova se dlouhodobě se věnuje nadaným a talentovaným žákům. Spolupracuje s Mensou ČR a Centrem nadání. Pořádá Logické olympiády, připravuje žáky na krajská i ústřední kola. V roce 2015 organizovala prvně ve spolupráci s Mensou ČR Logickou olympiádu pro mateřské školy.

Ocenění pedagogů za dlouhodobější vedení olympiád a soutěží, ve kterých žáci dosahují úspěchů v celostátních a ústředních kolech:
Petruše Jíchová ze Základní školy Závodu míru organizuje výtvarné soutěže vyhlašované ministerstvem zemědělství, sportovní soutěže v hokejbalu, atletice, fotbalu, mažoretky pod jejím vedením získaly mistrovský titul. Angažuje se v zapojení školy do projektu Tablety do škol.

Petr Středa ze Základní školy npor. Eliáše, který je koordinátorem všech soutěží pro žáky na škole. Jeho svěřenci obsazují již čtyři roky první a druhá místa v okresních kolech a krajských kolech astronomických a fyzikálních, zpracoval mimo jiné i knihu o npor. Eliášovi.