Jmenovací dekret novým profesorům na Pražském hradě předal prezident ČR Petr Pavel. UPCE má více než sedm desítek akademických pracovnic a pracovníků s nejvyšší pedagogickou hodností profesor.

„Velmi si vážím odborné erudice kolegů a gratuluji všem k získání nejvyšší akademické hodnosti. Věřím, že svými znalostmi a zkušenostmi pomohou k profesnímu růstu svých vědeckých týmů i našich studentů,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek.

Nejnovějšími profesory na Univerzitě Pardubice jsou Petr Doležel, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky, jeho fakultní kolega a expert na informatiku a kybernetiku v klinické praxi Jan Mareš, anorganický chemik Libor Dostál z Fakulty chemicko-technologické a Radovan Soušek, expert na krizové stavy z Dopravní fakulty Jana Pernera.

Prof. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

close Petr Doležel byl prorektorem Univerzity Pardubice pro vědu a tvůrčí činnost, letos se stal děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky. info Zdroj: UPCE zoom_in Petr Doležel byl prorektorem Univerzity Pardubice pro vědu a tvůrčí činnost, letos se stal děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Je absolventem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V magisterském studiu se věnoval oboru Řízení technologických procesů, které zakončil diplomovou prací na téma Umělé neuronové sítě v modelování a řízení bioreaktorů. V doktorském studiu už pokračoval na Fakultě elektrotechniky a informatiky UPCE, kde v rámci oboru Informační, komunikační a řídicí technologie obhájil pod vedením prof. Ivana Taufera v roce 2011 disertační práci na téma Modelování a řízení nelineární soustavy s využitím umělých neuronových sítí. Působil jako odborný asistent, docent i jako proděkan pro vědu a tvůrčí činnost na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Od roku 2022 byl prorektorem Univerzity Pardubice pro vědu a tvůrčí činnost, letos se stal děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky UPCE.

Ve své vědecké práci se prof. Doležel věnuje zpracování multidimenzionálních dat pomocí metod umělé inteligence. Absolvoval zahraniční výzkumné nebo pracovní pobyty, například na norské Norwegian University of Science and Technology, chorvatské Zagreb University of Applied Sciences nebo na španělské University of Burgos. Věnuje se publikační činnosti v uznávaných mezinárodních časopisech a byl řešitelem nebo spoluřešitelem mnoha výzkumných projektů. Mezi nimi např. Systém pro zvýšení bezpečnosti vrtulníku při přistání a vzletu v neznámém terénu, Smart systém pro automatické vyhodnocování kvality svarů nebo Vývoj bezkontaktní technologie pro inteligentní ochranu zájmových prostor.

Volný čas tráví s manželkou a dvěma dcerami. Mezi jeho záliby patří cestování, fotbal, badminton nebo tenis.

Profesorem v oboru Řízení strojů a procesů byl Petr Doležel jmenován na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Prof. Ing. Libor Dostál, Ph.D.

close Libor Dostál se věnuje chemii organokovových a koordinačních sloučenin prvků p-bloku periodického systému. info Zdroj: UPCE zoom_in Libor Dostál se věnuje chemii organokovových a koordinačních sloučenin prvků p-bloku periodického systému.

Je absolventem oboru Chemie a technická chemie Fakulty chemicko-technologické, kde také obhájil disertační práci v oboru Anorganická chemie pod vedením prof. Jaroslava Holečka. Tématem jeho habilitační práce bylo studium koordinačních sloučenin těžších prvků 15. skupiny. Nyní působí jako docent na Katedře obecné a anorganické chemie Univerzity Pardubice, kde se věnuje chemii organokovových a koordinačních sloučenin prvků p-bloku periodického systému. Zaměřuje se zejména na sloučeniny obsahující centrální atom v neobvyklém oxidačním stavu nebo koordinační geometrii a na studium jejich reaktivity. Nejvýznamnějším přínosem pracovní skupiny byla vůbec první izolace velmi zajímavých sloučenin obsahující prvky 15. skupiny v oxidačním stavu +I, které se postupně staly centrem zájmu i jiných zahraničních pracovních skupin. Spolupracuje s řadou mezinárodně uznávaných badatelů a jako hlavní řešitel získal celkem šest projektů Grantové agentury ČR, přičemž na řešení nejméně dalších deseti projektů se podílel jako člen týmu. Je autorem nebo spoluautorem více než 190 publikací v recenzovaných časopisech, tří knižních kapitol a dvou shrnujících článků. Pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích včetně zvaných přednášek.

Prof. Dostál je ženatý, má dvě dcery a syna. K jeho zálibám patří cyklistika, turistika a zahrada jeho rodinného domu.

Libor Dostál byl jmenován profesorem v oboru Anorganická chemie na Univerzitě Pardubice.

Prof. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

close Jan Mareš působí jako vedoucí Výzkumné skupiny optimalizace a kybernetiky, která se zaměřuje na využití informatiky a kybernetiky v klinické praxi. info Zdroj: UPCE zoom_in Jan Mareš působí jako vedoucí Výzkumné skupiny optimalizace a kybernetiky, která se zaměřuje na využití informatiky a kybernetiky v klinické praxi.

Působí jako vedoucí Ústavu matematiky, informatiky a kybernetiky na Fakultě chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a jako docent na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. V roce 2007 vystudoval na Univerzitě Pardubice obor Řízení technologických procesů, disertační práci na téma Prediktivní řízení reaktorové pece obhájil na UPCE v roce 2010. Následně začal působit na VŠCHT Praha jako odborný asistent se zaměřením na metody analýzy dat. V roce 2017 se habilitoval v oboru Řízení strojů a procesů na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V současné době působí jako vedoucí Výzkumné skupiny optimalizace a kybernetiky, která se zaměřuje na využití informatiky a kybernetiky v klinické praxi, především ve včasné diagnostice vzácných onemocnění. Je garantem celé řady předmětů zaměřených na řízení procesů či sběr a analýzu dat. Byl školitelem celkem více než dvaceti obhájených bakalářských a diplomových prací a tří disertačních prací. Spolupracuje s celou řadou domácích i zahraničních pracovišť, především s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady v Praze, ČVUT v Praze, Slovenskou technickou Univerzitou v Bratislavě, University of Murcia či Indian Institute of Technology Roorkie.

Prof. Mareš je ženatý, má jednu dceru a mezi jeho záliby patří rodina (včetně psa), knihy a cestování.

Jan Mareš byl jmenován profesorem v oboru Řízení strojů a procesů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Prof. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

close Radovan Soušek se v rámci doktorského studia se zabýval problematikou počítačové podpory plánování a rozhodování v krizových stavech. info Zdroj: UPCE zoom_in Radovan Soušek se v rámci doktorského studia se zabýval problematikou počítačové podpory plánování a rozhodování v krizových stavech.

Započal svá studia na Strojní a elektrotechnické fakultě Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině v oboru Elektrická trakce a energetika v dopravě. Po rozdělení Československa je dokončil na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice v oboru Technologie a řízení dopravy, kde se stal jedním z jejich prvních studentů při jejím vzniku. Přijal nabídku školitele doc. Pavlíčka k doktorskému studiu a vyměnil tak čistou praxi za akademickou dráhu kombinovanou s praxí. V rámci doktorského studia se zabýval problematikou počítačové podpory plánování a rozhodování v krizových stavech. V roce 2005 se stal docentem v oboru Vojenská doprava a vojenské stavby na Žilinské univerzitě.

Absolvoval zahraniční pobyty ve Spojených státech amerických, Austrálii, Jižní Koreji, Japonsku, Brazílii, Velké Británii, Španělsku, Itálii a Polsku. Podílel se na řešení více než dvaceti výzkumných projektů. Ve své odbornosti, kromě pozemních druhů dopravy, se věnuje řešení krizových situací z pohledu státu a v dopravě. Jeho odbornou specialitou je problematika Technické ochrany a obnovy železnic za vojenských a nevojenských krizových stavů.

Žije se ženou a synem ve vlastnoručně postaveném domě obklopeném stoletými jabloněmi. Jeho vášní je cestování a silniční cyklistika, fotografování, historie, železniční modelářství, high-end audio-zejména k reprodukci vážné hudby, opery a heavy metalu.

Profesorem v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva byl Radovan Soušek jmenován prezidentem České republiky 15. 1. 2024 na návrh Univerzity obrany v Brně.