"Naším cílem je tuto situaci zlepšit. Proto jsme zahájili přípravy krajinného plánu pro katastr Dražkovice. Odbor hlavního architekta ve spolupráci s městským obvodem V proto pracoval na přípravě zadání krajinného návrhu, který vychází ze zpracované Územní studie krajiny ORP Pardubice a na který pátý městský obvod uvolnil finance ze svého rozpočtu,“ popsla náměstkyně za životní prostředí Jiřina Klčová s tím, že návrh už byl zpracován a odevzdán.

Celkově by ve městě mohlo vzniknout až 5 hektarů ekologicky stabilních ploch zahrnujících téměř tři stovky jak listnatých dřevin, tak ovocných vysokokmenů. Výsadba by zároveň zahrnovala přes 8,5 tisíce listnatých špičáků, necelých 1,2 tisíc keřů a vzniklo by zde zhruba 5 hektarů trávo-bylinného porostu.

Návrh zpracovala Jana Kohlová z ateliéru Panoram. Architektka představila vizi doplnění listnatých a ovocných alejí, ovocných sadů, remízů, mokřadů, chybějících částí ÚSES (územního systému ekologické stability), cestního systému a vybavenosti území drobnou architekturou. "Cílem bylo vytvořit funkční síť zelené infrastruktury, aby zde vznikl skutečně ucelený a funkční systém," přiblížila své představy Jana Kohlová.

Zadržet vodu v krajině

Výsledkem je tedy návrh zokruhování cest, díky kterému by měli obyvatelé Dražkovic víc možností k rekreaci. V plánu je i je cílené propojení lipovou alejí směrem sever-jih od Nemošic na Mikulovice, propojení ovocnými alejemi vybíhajícími z Dražkovic a doplnění dílčích ploch zeleně, které by obohatily krajinnou biodiverzitu a podpořily zadržování vody v krajině.

Už v prosinci byla o záměru informována rada městské části Pardubice V a zároveň proběhly i konzultace na pozemkovém úřadě v Pardubicích, na níž navázala s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ohledně možnosti financování projektu. Podle primátora Jana Nadrchla, který má ve své gesci o otázku investic. se finanční podpora u tohoto typu projektů pohybuje v rozmezí od 85 do 100 % nákladů. "Z dotací je možné financovat přírodě blízké vodní prvky v krajině včetně sídel, jako jsou mokřady a tůně, a vegetační krajinné prvky," dodává.

Ordinace pro lidi z ulice.
Pardubice podpoří ordinaci pro lidi z ulice. Často řeší svrab a různé rány

Cesta ke zlepšení nepříznivé situace zeleně v Pardubicích a jejich okolí ale bude ještě dlouhá. Vizí je, že by ve městě mohlo vzniknout až 5 hektarů ekologicky stabilních ploch.

"K vytvoření funkčního systému zeleně je však stále ještě zapotřebí získat podporu a pozemky pro založení dalších 10 hektarů přirozených stanovišť, a to na pozemcích soukromých majitelů. Což s sebou pochopitelně obnáší i nezbytnou komunikaci s majiteli pozemků a možnost provedení pozemkových úprav,“ uzavírá náměstkyně Klčová.