„Přestože i v životě dětí jsou situace, kdy je ústavní výchova vhodným řešením, obzvlášť pokud se nejedná o pobyt delší než rok, zastáváme názor, že jednoznačně nejvhodnějším místem pro výchovu je rodina. Jestliže dítě nemůže setrvat ve své původní, měla by nastoupit náhradní,“ uvedla místopředsedkyně představenstva pardubického sdružení Amalthea Martina Pojmonová.

Jaké mají potíže?

Mladí lidé odcházející z ústavů často trpí psychickými problémy, poruchami chování, mají potíže s navazováním vztahů, jsou promiskuitní a dosahují nízké úrovně vzdělání. Mnozí končí v řadách dlouhodobě nezaměstnaných nebo páchají kriminální činnost,“ poznamenal předseda představenstva sdružení Amalthea David Svoboda.

„Ústavy získávají prostředky podle toho, o kolik dětí se starají. Čím více jich mají v péči, tím více peněz dostanou, což je samozřejmě špatně,“ podotkla Martina Pojmonová.

„Tvrdit, že ústavy si chtějí zakonzervovat děti, je mýtus, který neplatí. Ráda konstatuji, že některé naše děti vrátíme do původní rodiny nebo je předáme do náhradní rodinné péče pěstounům, případně k osvojení,“ namítala ředitelka pardubického dětského domova Zdeňka Hrubešová.

„Nelze říct, že by se obyvatelé dětské domova stávali kriminálníky kvůli tomu, že žijí v ústavu. Přicházejí sem v různém věku s různou mírou zralosti. V žádném případě však není možné se dívat na fungování ústavů jen negativně a na práci občanských sdružení jako na spasitelskou,“ pravila ředitelka dětského domova.

I pěstouni selžou

„I pěstouni selhávají. Letos se už od tří z nich musely děti vrátit zpět do ústavu. Jedno bylo na hranici dospělosti (sedmnáctileté) a v pěstounské péči žilo od svých pěti let,“ dodala Zdeňka Hrubešová.

„Příběhy dětí, které se dostanou do ústavů, jsou natolik komplikované, že se nemůžeme divit, když pěstoun nezvládne velmi náročnou péči o takové dítě. Přitom to ani nemusí být problém jeho nebo dítěte,“ uzavřela ředitelka pardubického dětského domova.

Občanské sdružení Amalthea informuje o stavu ústavní a náhradní rodinné péče v Pardubickém kraji

Občanské sdružení Amalthea informovalo vrámci celodenní osvětové akce „Děti potřebují rodinu!“, která se uskutečnila 27. listopadu vDivadle 29 vPardubicích, o stavu ústavní a náhradní rodinné péče vČeské republice i Pardubickém kraji a o službách, které dětem i rodinám poskytují vkraji instituce místní správy i neziskové organizace.

Z dlouhodobých statistik vyplývá, že vČeské republice je umístěn nejvyšší počet dětí vústavní péči ze států Evropské unie. Podle statistik za rok 2006 se jedná o necelých 20 tisíc dětí žijících v ústavech. Dětem vústavní péči chybí především rodinné zázemí a blízkost milující osoby. Přitom podle ekonomických ukazatelů je jakákoli ústavní výchova dětí až 4x dražší než výchova dětí vnáhradní rodinné péči. Pracovníci Amalthea o.s. zastávají názor, že i vživotě dětí jsou situace, kdy je ústavní výchova vhodným řešením, obzvlášť pokud se nejedná o pobyt dítěte delší než rok, ovšem např. u dětí mladších 3 let věku je jednoznačně nejvhodnějším místem pro výchovu rodina - pokud nemůže dítě setrvat ve své původní rodině, nastupuje rodina náhradní.

Nejrozšířenějšími formami náhradní rodinné péče jsou osvojení (adopce) a pěstounská péče.

Základním rozdílem mezi nimi je, že osvojitelé mají kdítěti stejná práva a povinnosti jako původní (biologičtí) rodiče. Do osvojení jsou často žádány velice malé a nikterak znevýhodněné děti. Větišnou se jedná o děti bílé barvy pleti bez zdravotních nebo sociálních handicapů.

Pěstounskou péčí nevzniká příbuzenský vztah dítěte spěstouny a jejich příbuznými, pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti vběžných věcech, kvýkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce dítěte. Pro zařazení do pěstouské péče jsou určeny většinou děti staršího věku, často sourozenecké skupiny, které jsou poznamenány nešťastným začátkem života vpůvodní rodině nebo dlouhodobým pobytem v ústavní péči. Děti vykazují závažné známky znevýhodnění, jakými jsou psychická deprivace, ústavní deprivace, tělesné nebo mentální postižení, traumata a pod. Tato znevýhodnění se mohou projevovat smutkem, touhou po blízkých, vhorších případech přejídáním, pomočováním, agresivitou, sebepoškozováním a pod. Podle posledních průzkumů mají děti, které prožily většinu života vústavu, vdospělém věku blíž k drogám, promiskuitě a trestné činnosti.

Vzhledem kuvedeným skutečnostem se pracovníci občanského sdružení Amalthea domnívají, že nejlepším řešením je aktivní podpora pěstounství. Jedním zpříkladů takové podpory je celodenní akce, kterou pod názvem „Děti potřebují rodinu!“ sdružení připravilo na 27. listopadu. Pracovníci sdružení by rádi obdobnou akci v příštích letech opakovali a rozšířili ji také o ocenění konkrétních pěstounů. Důležitá je také intenzivní spolupráce neziskového sektoru spracovníky orgánů místní správy, zejména Krajského úřadu Pardubického kraje a oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže vobcích. Ti jsou klíčovými osobami na poli výchovné péče vregionu. Právě Oddělení sociálně právní ochrany dětí Krajského úřadu eviduje děti určené kzařazení do náhradní rodinné péče i žadatele o ně. Sdružení Amalthea sKrajským úřadem dlouhodobě spolupracuje, dochází kpravidelným setkáním pracovníků obou institucí, která jsou zaměřena jak na služby pro rodiny, tak na případovou práci.

Pracovníci o.s. Amalthea však podporují pěstouny i dalšími způsoby. Od ledna 2004 poskytují vrámci programu Centra náhradní rodinné péče ucelenou nabídku kvalitních sociálních služeb, které pěstounům usnadňují jejich poslání. Kromě sociálního, právního a psychologického poradenství nabízejí rodinám možnosti setkávání, asistenci vrodinách, doučování dětí, vzdělávací aktivity a pod.

Vprůběhu roku 2007 prošel plánovacími procesy také nový program Sanace rodiny, který je zaměřen na pomoc rodinám, které mají dítě umístěné vústavní péči nebo jim hrozí odebrání dítěte. Vrámci programu poskytují pracovníci sociální poradenství, doprovod na úřady, terapeutické služby a pod. Principem poskytované služby je úzká týmová spolupráce všech osob, které vkrizovém okamžiku rodině pomáhají - mohou jimi být pracovníci úřadů, psycholog, učitel, právník… Pak se pracovník o.s. Amalthea může stát manažerem, který pomoc rodině zejména koordinuje a tím procesy výrazně urychluje.

Vposledních měsících se o ohrožených dětech hovoří stále častěji. Svědčí to nejen o závažnosti tématu, ale také o tom, že ti, kteří se voblasti služeb péče o rodinu a dítě pohybují, snaží o zlepšení situace dětí. Občanské sdružení Amalthea si neklade za cíl měnit legislativu nebo vstupovat do problému konfliktně. Naopak - cílem pracovníků sdružení je otevřít oči veřejnosti, rozpoutat dialog, zintenzivnit spolupráci všech subjektů, které rodinám a dětem mohou pomoci. A vrámci možností, které nabízí zákon, pomoci stávajícím i budoucím pěstounům vjejich nelehkém údělu. Naším dlouhodobým cílem je zvýšit počet pěstounských rodin a zejména snížit počty dětí, které musí vyrůstat vústavu.

Amalthea a.s.

Posláním Amalthea o.s. je poskytovat dostupné, kvalitní, různorodé a kontinuální služby podporující rozvoj péče o rodinu a dítě. Od ledna 2004 poskytuje Amalthea o.s. sociální služby pěstounským rodinám, zejm. dětem v pěstounských rodinách, rodičům-pěstounům a žadatelům o náhradní rodinnou péči. Za tímto účelem provozuje Centrum náhradní rodinné péče působící na území celého Pardubického kraje, které bylo registrováno v červnu 2007 v kategorii sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Do stejné kategorie služeb spadá i nový program Sanace rodiny, který v r. 2007 prošel plánovacím procesem a nyní je připraven k realizaci. Tento projekt je zaměřen na poskytování služeb rodinám, které mají dítě umístěné v ústavní péči a rodinám, které jsou ústavní výchovou dětí ohroženy. Třetím programem Amalthea o.s. je program „Zdravá rodina“ fungující od ledna 2006, jehož cílem je rozšíření služeb zejména na cílovou skupinu potenciálních rodičů, těhotných žen, mladých párů a rodin s malými dětmi.

Amalthea byla božská koza, která svým mlékem odkojila boha Dia - matka ho ukryla v jeskyni Dikté na ostrově Kréta před jeho otcem Kronem, který své děti ve strachu o své postavení polykal. V přeneseném smyslu slova byla tedy Amalthea pěstounkou boha Dia.

Centrum náhradní rodinné péče

Centrum náhradní rodinné péče občanského sdružení Amalthea poskytuje vPardubickém kraji celou škálu služeb rodinám, které mají děti vpěstounské péči. Rodičům nabízí zejména možnost sociálního, psychologického a právního poradenství, asistenční pomoc, každý týden odpolední kluby, poradnu pro zájemce o náhradní rodinnou péči, pro pěstouny možnost setkávání, výměnu zkušeností a podporu svépomocných aktivit. Pořádá přednášky na témata, která si pěstouni mohou sami volit a víkendové akce, kterých se mohou účastnit se svými dětmi. Samozřejmostí je citlivá podpora rodin vjejich nelehkém životním poslání. Služby poskytují odborníci - sociální pracovníci, psychologové, terapeuti, právník - kteří mají s obdobným programem dlouholeté zkušenosti.

Sanace rodiny

Program Sanace rodiny předchází odebrání dítěte z jeho rodiny z důvodu nedostatečné péče rodičů či umožňuje návrat dítěte z dětského domova do své vlastní rodiny. Rodině pomáhá upravit podmínky tak, aby mohla naplňovat životní potřeby dítěte nutné pro jeho zdárný vývoj a předchází či zmírňuje psychickou deprivaci dítěte v důsledku nedostatečných podmínek pro jeho vývoj vrodině, násilného odebrání z rodiny či dlouhodobého pobytu v ústavu.