Údajné plagiátorství na pardubické univerzitě, na které v březnu letošního roku upozornil odborný asistent Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky 
v dopravě Václav Lenoch, nyní potvrdila i etická komise zřízená rektorem Miroslavem Ludwigem.

OPRÁVNĚNÁ STÍŽNOST

„Etická komise došla k závěru, že stížnost Václava Lenocha na zneužití jeho disertační práce je oprávněná," sdělila mluvčí univerzity Valerie Wágnerová.

„Stížnost se týkala dvou publikací – příspěvků zveřejněných v konferenčních sbornících v roce 2014, respektive článku v časopise. Na nich nebyl stěžovatel uveden jako spoluautor, přestože publikace obsahují parafrázované části textů, grafů a obrázků, které vycházejí z jeho práce," podotkla mluvčí univerzity.

Plagiátorství se měli dopustit vedoucí katedry Radovan Doleček, ale také tehdejší děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Ivo Drahotský a nynější děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Zdeněk Němec.

„Etická komise v průběhu uplynulých dvou měsíců intenzivně prošetřovala všechny známé skutečnosti a dokumenty a jednala se všemi zainteresovanými. 
V závěrečné zprávě konstatovala, že v článcích byly využity dílčí pasáže prací autorů, aniž by byli uvedeni mezi spoluautory," pokračovala mluvčí univerzity.

„Etická komise došla také 
ke zjištění, že tvůrčí podíl jednotlivých spoluautorů na tvorbě článků byl rozdílný," dodala Valerie Wágnerová.

„Své stanovisko jsem tlumočil členům etické komise. Jasně jsem se vymezil proti tomu, že bych měl být spojován s projektem, který katedra řešila. Jako konzultant a spoluautor jsem se podílel pouze na publikačním výstupu v oblastech mé specializace," zdůraznil děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Zdeněk Němec, podle něhož není závěrečná zpráva etické komise příliš konkrétní.

„Vznikla jako podklad pro jednání akademických senátů na fakultách, kde by autoři měli vysvětlit svůj podíl na publikovaných článcích," řekl Deníku Zdeněk Němec.

Výhrady k závěrečné zprávě etické komise má i autor stížnosti Václav Lenoch. „Jsem velmi znepokojen mírou její nekvality. Zjištění pravého stavu věcí velmi komplikuje mimo jiné skutečnost, že ani jeden 
z členů etické komise není odborníkem ani v jednom odvětví, ke kterému se vztahuje náplň článků," vysvětlil Václav Lenoch.

VÍCE SPEKULACÍ

„Zpráva předkládá více spekulativních otázek než jasných, konkrétních a dokumenty podložených odpovědí a zjištění. Zároveň je v ní vznesena řada hypotetických obvinění, o nichž sami autoři zprávy uvádějí, že je nelze nebo lze jen obtížně doložit. Na druhou stranu 
v ní není ani jediná skutečnost, která by se odvolávala na některý z dokumentů projektu, jež měla etická komise k dispozici," podivoval se Václav Lenoch.

Narážel tak na vyjádření etické komise, která popisovala „běžnou praxi" publikačních výstupů na dopravní fakultě. „Byla zřejmě přejatá z předchozích let, kdy se plánovala nejen doba vzniku výstupů, ale i spoluautorství, a to podle potřeby jednotlivých spoluautorů 
z hlediska jejich kvalifikačního růstu, aniž by se v některých výstupech jejich tvůrčí podíl mohl prokázat. Vytvořilo se tak mravně nevhodné prostředí, kterého si řešitelé vzhledem k ústním dohodám a schvalování publikací části vlastních tvůrčích podílů museli být vědomi," pustila se ostře do poměrů na fakultě zpráva etické komise, která je přesvědčena o tom, že „šíře plagiátorství je zřejmě mnohem rozsáhlejší a netýká se jen dvou článků".

ŽÁDAJÍ O REVIZI ZPRÁVY

„Pokus o hodnocení mravních aspektů publikační činnosti na celé fakultě je velmi nepatřičný, troufalý, nepřiměřený, urážející a neprávem poškozující plošně naše pracoviště," reagoval Václav Lenoch, k němuž se připojil také řešitel projektu Jaroslav Novák.
„Žádáme o zásadní revizi zprávy. Bez našeho očištění je naše další působení na univerzitě jen těžko myslitelné," napsali oba rektorovi pardubické univerzity.
Ten považuje zjištění etické komise za závažné.

„Ze závěru etické komise lze usuzovat, že došlo k publikování vědeckých výsledků bez vědomí všech spoluautorů prací a že přístup k ochraně duševního vlastnictví spolupracujících kolegů byl liknavý," pravil Miroslav Ludwig, podle něhož zjevně došlo k porušení etického kodexu univerzity.

„Odhalené postupy v publikační činnosti nemohou být v žádném případě považovány za standardní," doplnil rektor, podle něhož se vedení univerzity bude případem dále zabývat.