Jak bude vypadat pravý břeh Labe
v Pardubicích?

Město si chce nechat zpracovat územní studii, která má řešit úpravy a využití zelených ploch mezi řekou a současnou zástavbou sídliště Polabiny.

CO JE CÍLEM STUDIE?

„Cílem je využít fenoménu města, kterým je pronikání přírodních ploch navazujících na břeh řeky, do lidských sídel. Pro Pardubice ji zpracuje pražská společnost Momentura. Rozhodla 
o tom rada města," informovala náš Deník Nataša Hradní z tiskového úseku pardubické radnice.

„Tato lokalita byla v rozvoji města dlouho opomíjena. Jsme přesvědčeni o tom, že zelené plochy na pravém břehu Labe musí být řešeny koncepčně s vědomím celku tak, aby byla dokonale vy-užita jejich významná městotvorná funkce," nechal se slyšet primátor Pardubic Martin Charvát.

„Studie navrhne principy využití rekreačního potenciálu území s maximálním respektováním jeho klidového a přírodního charakteru," podotkl primátor.
„Jedním ze základních bodů zadání studie je maximální respektování a rozvíjení přírodních limitů a hodnot území, doplnění cest pro pěší a cyklisty," zdůraznil Martin Charvát.

Studie bude řešit rozvoj zeleného pásu na pravém břehu Labe od zdymadla, až k mostu kpt. Bartoše, tedy poměrně málo využívané zeleně téměř v centru města. Tyto plochy by měly být kultivovány a měly by sloužit k relaxaci a odpočinku obyvatel.
„Jejich návštěvnický potenciál je ohromný, jenom v přilehlých Polabinách, které jsou největším sídlištěm v Pardubicích, žije na 20.000 obyvatel," upřesnila pro Deník Nataša Hradní.

„Předmětem studie, která bude podkladem pro rozhodování o využití tohoto území, není v žádném případě návrh jakékoliv zástavby na těchto plochách. Měla by přinést tipy na další aktivity, jak by se toto rekreační území mělo rozvíjet a jak by mělo jednou vypadat. Ze studie musí být zřejmé, že se zde neplánuje bytová ani jiná výstavba, která by byla v rozporu 
s územním plánem. Ten toto území charakterizuje jako zelenou plochu," vysvětlil pardubický primátor.

ZACHOVAT ZELEŇ

„Snahou je zachovat rozsah zeleně v dané lokalitě tak, jak ji vymezuje stávající územní plán. Hlavní změnou proti současnému stavu bude množství udržované zeleně a travnatých ploch 
s širokou škálou možností, jak zde trávit volný čas. Celý prostor tak bude i bezpečnější," prozradila náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, která je pověřeným zastupitelem pro pořízení územního plánu.

Prvním krokem k přeměně území má být venkovní relaxační centrum v Polabinách, jehož vybudování plá-nují v Lonkově ulici Služby města Pardubic. Do tří let by mohlo na ploše dvou hektarů vzniknout venkovní relaxační centrum pro všechny věkové kategorie.

ODPOČINEK A RELAXACE

„Cílem projektu Relaxační centrum Lonkovka je vybudování bezpečného a příjemného prostoru, který bude sloužit k aktivnímu odpočinku i relaxaci všem generacím obyvatel města. Tam, kde je dnes v podstatě pustá, pouze dvakrát ročně sekaná louka, má šanci vzniknout místo s rozličnými herními prvky a multifunkčním hřištěm pro relaxační aktivity všech generací a s malým zázemím a kavárnou," vyjádřil se starosta druhého pardubického obvodu Radek Hejný.

„Je to přesně to, co nyní město potřebuje a co mu chybí," doplnil náměstek primátora Jan Řehounek, který je zodpovědný mimo jiné i za strategický plán a rozvoj města.