„Fakt, že se naše škola stala předmětem optimalizačních záměrů, nás zaskočil. Do této doby bylo odborem školství Pardubického kraje deklarováno, že se budou optimalizovat ty školy, které nesplňují ekonomické ukazatele. Naše škola vykazuje naplněnost žáky 92,6 procent a překračuje tak požadavky stanovené ministerstvem školství,“ reagoval na oznámení rady Pardubického kraje ředitel Střední odborné školy (SOŠ) a Střední odborné učiliště (SOU) Poděbradská Ctirad Kreml.

Pardubický kraj totiž rozhodl, že se od prvního července tohoto roku sloučí dvě školy – Střední průmyslová škola potravinářská (SPŠP) a právě SOŠ a SOU Poděbradská.

Nedodržená dohoda

„Troufám si říci, že jsme jednou z největších a stabilních škol v našem kraji. Ekonomické problémy škola nikdy neměla a ani v současnosti nemá. Počty žáků v posledních třech letech se pohybovaly kolem 890. Jsme komplexní zařízení, disponujeme odpovídajícím zázemím pro praktickou i teoretickou vý〜uku, máme své vlastní stravovací a ubytovací zařízení a zajištění výuky je bezproblémové. Proto se domnívám, že optimalizace školy není opodstatněná. Přesto jsem společně s ředitelem SPŠP navrhl změnu optimalizační formy, která by se z praktických důvodů měla uskutečnit formou sloučení, nikoliv splynutí, jak je uvedeno v optimalizačním návrhu. Nástupnickou školou by měla být SOŠ a SOU,“ pravil Ctirad Kreml.

„Tento návrh zazněl od ředitelů škol při jednání na kraji, a to za přítomnosti ředitelů, zástupců odborů a školských rad zmíněných škol a vedení odboru školství Pardubického kraje, kterým byl také akceptován. Tato dohoda rovněž zazněla na jednání tripartity téhož dne. O to více mě překvapilo, že tato dohoda dodržena nebyla, což chápu jako odmítnutí projevené vstřícnosti. Proto považuji tvrzení o dohodě ředitelů škol za vytržené z kontextu a účelové,“ nechal se slyšet Ctirad Kreml.

Podle návrhu optimalizace se počítá s převedením oborů Kuchař – číšník, Prodavač na SPŠP, obor Oděvnictví a Krejčí bude přesunut do Ústí nad Orlicí, obor Chemik bude převeden na pardubickou Střední průmyslovou školu chemicko–technologickou.
Obor Ekonomika a Podnikání je už podle Kremla v režimu dobíhajícího oboru.

Stejná nabídka?

„Při jednání na kraji bylo oznámeno, že obor Kadeřník a Kosmetické služby zůstanou v původní budově SOŠ a SOU v Polabinách, do které se má přemístit zatím nespecifikovaná škola. Také jsme byli informováni o tom, že se do budoucna uvažuje o zrušení výuky oborů Kuchař – číšník a Prodavač v Pardubicích. Tím by se dovršil proces úplné likvidace bezproblémové školy. Je-li tento záměr míněn vážně, pak se nabízí otázka, co se vlastně v budoucnosti na nynější potravinářské škole bude učit. Podle mého názoru na této škole bude nabídka oborů stejná jako nyní, před optimalizací,“ domnívá se ředitel školy Kreml.

Celé prohlášení ředitele SOŠ a SOU Poděbradská:

Vyjádření k optimalizaci SOŠ a SOU Poděbradská 94 Pardubice.

(Reakce na článek v Pardubickém deníku ze dne 21.1.t. r.)

V médiích se objevily informace týkající se optimalizace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Pardubice-Polabiny, Poděbradská 94 (dále je SOŠ a SOU) a Střední průmyslové školy potravinářské Pardubice (SPŠP). Vzhledem k tomu, že některé jsou značně zkreslené, cítím potřebu se k této situaci také vyjádřit. Fakt, že se naše škola stala předmětem optimalizačních záměrů, nás zaskočil. Do této doby bylo odborem školství Pardubického kraje deklarováno, že se budou optimalizovat ty školy, které nesplňují ekonomické ukazatele. Naše škola vykazuje naplněnost žáky 92,6 % (čímž překračuje požadavky stanovené MŠMT, které požaduje 80%).

Ekonomické problémy škola nikdy neměla a nemá. Počty žáků v posledních třech letech se pohybovaly kolem 890. Troufám si říci, že jsme jednou z největších a stabilních škol v našem kraji. Škola je komplexní, disponuje odpovídajícím zázemím pro praktickou i teoretickou výuku, má své vlastní stravovací a ubytovací zařízení a zajištění výuky je bezproblémové. Dle mého názoru z výše uvedeného vyplývá, že optimalizace školy není opodstatněná. Přesto jsem společně s ředitelem SPŠP navrhl změnu optimalizační formy, která by se z praktických důvodů měla uskutečnit formou sloučení, nikoliv splynutí, jak je uvedeno v optimalizačním návrhu a nástupnickou školou by měla být SOŠ a SOU. Tento návrh zazněl od ředitelů škol při jednání dne 13. 1.t. r. na KÚ za přítomnosti ředitelů, zástupců odborů a školských rad zmíněných škol a vedení odboru školství Pardubického kraje, kterým byl také akceptován.

Tato dohoda rovněž zazněla na jednání tripartity téhož dne. O to více mě překvapilo, že tato dohoda dodržena nebyla, což chápu jako odmítnutí projevené vstřícnosti . Proto považuji tvrzení o dohodě ředitelů škol (uváděné v médiích) vytržené z kontextu a účelové. Dle návrhu optimalizace se počítá s převedením oborů Kuchař – číšník, Prodavač na SPŠP, obor Oděvnictví a Krejčí bude převeden do Ústí n.O., obor Chemik bude převeden na SPŠCH Pardubice, obor Ekonomika a Podnikání je již v režimu dobíhajícího oboru. Při výše zmíněném jednání jsme byli informováni, že obor Kadeřník a Kosmetické služby zůstanou v původní budově SOŠ a SOU v Polabinách, do které se přemístí jiná blíže neurčená střední škola.

Dále jsme byli informováni také o tom, že se do budoucna uvažuje o zrušení výuky oborů Kuchař - číšník, Prodavač v Pardubicích. Tím by se dovršil proces úplné likvidace bezproblémové školy. Je-li tento záměr míněn vážně, pak se nabízí otázka, co se vlastně v budoucnosti na nynější potravinářské škole bude učit. Dle mého názoru na této škole bude nabídka oborů stejná jako nyní, před optimalizací! Souhlasím s tím, že potravinářská škola si zaslouží pro svoji nadregionální výjimečnost určitou podporu, jsem však přesvědčen, že toto není optimální řešení. Domnívám se, že toto lze vyřešit spojením škol s blízkou oborovou nabídkou.

Dalším závažným nedostatkem tohoto optimalizačního návrhu je i ta skutečnost, že budova SPŠP není majetkem kraje (platí se nájem městu). Pouhý příslib o jejím převedení nese značná rizika. Dále vidím jako velmi problematickou realizaci grantového projektu, který je zaměřen na podporu praktické výuky oboru kuchař, číšník, prodavač. Finanční prostředky (necelé 3 milióny korun) jsou vázány na školní stravovací prostory v Polabinách. Tento projekt byl ve schvalovacím řízení odborem školství doporučen a dne 30. 9. 2010 byla sepsána smlouva mezi poskytovatelem (Pardubický kraj zastoupený hejtmanem Pardubického kraje) a příjemcem (SOŠ a SOU Polabiny zastoupená ředitelem školy).

Po uplynutí tří měsíců jsou tím samým odborem v optimalizačním návrhu nastaveny podmínky proti realizaci tohoto grantu. Nové podmínky povedou k nedodržení monitorovacích ukazatelů a následnému vrácení již čerpaných finančních prostředků, včetně sankcí s tím spojených. Tímto se programově ze strany úředníků PK zmaří snaha školy získat finanční prostředky z evropských fondů, tak jak nás k tomu odbor školství vyzývá.V zásadě proti optimalizaci nejsem, ale měla by být opodstatněná a transparentní.

Pokud spoluautorem jakékoliv optimalizace je člověk, který je v pracovně-právním vztahu se střední školou v Pardubicích zřizovanou PK, je tato optimalizace neobjektivní, nedůvěryhodná a snadno zpochybnitelná. Proto se domnívám, že takto připravený návrh výše zmíněné optimalizace není objektivní a pro daňového poplatníka optimální. Naopak se domnívám, že pro někoho optimální být může!

V Pardubicích dne 26. 1. 2011 Mgr. Ctirad Kreml, ředitel SOŠ a SOU, Poděbradská 94 Pardubice