Ředitelku samotnou krok ministra překvapil a nesouhlasí s důvody. Podle ní šlo o banality a důvody zástupné. Za odvolanou ředitelku se postavili zaměstnanci hřebčína a také občané Kladrub, kteří začali se sepisováním petice.

„Důvodem odvolání byly zjištěné nedostatky v hospodaření hřebčína. V současné době je pověřen vedením hřebčína Tomáš Kunc, který doposud zastával funkci zástupce ředitelky,“ sdělil stručně v pondělí ministr zemědělství Petr Gandalovič. O svém odvolání se Lenka Gotthardová dozvěděla osobně v pátek 31. října, kdy byla pozvána na ministerstvo do Prahy. Odvolání předcházela analýza ekonomiky Národního hřebčína provedená v letošním roce. Oficiální stručnou zprávu k personálním změnám v hřebčíně, který se řadí k unikátům svého druhu nejen u nás, ale i na světě, vydalo ministerstvo zemědělství až po třech dnech po odvolání ředitelky. Ta působila na tomto postu téměř pět let. „Překvapilo mne to, i když se k nám ministerstvo dlouhou dobu chovalo komplikovaně. Od poloviny roku, kdy se sešla nová dozorčí rada, to byla těžká komunikace, ale nikdy jsem písemně nedostala žádnou výtku,“ popsala svůj první dojem po oznámení odvolání Lenka Gotthardová. Může totiž posoudit hospodářskou situaci v hřebčíně před pěti lety, kdy byl odvolán tehdejší ředitel hřebčína Norbert Záliš, se současným stavem. „Když bych to porovnávala se situací, která tady byla v roce 2003, kdy bylo odvolání napsáno bez udání důvodu, a potom všem, co jsme si tady zažili po ekonomické stránce, tak to dnešní odvolání je úplně banální,“ soudí Lenka Gotthardová. V Národním hřebčíně se před časem uskutečnil audit. Podle odvolané ředitelky ale šlo spíše popsání hospodářské situace. „Ta je zde opravdu složitá a není to tady vůbec jednoduché. Konečně někdo oficiálně přiznal, že hřebčín potřebuje finanční podporu, že zaměstnanci tady pracují opravdu za nízkou mzdu.“ Výsledky auditu obdržela ředitelka v polovině října a do konce měsíce se k nim mohla vyjádřit. „Napsala jsem si k tomu nějaké poznámky, ale řekla bych při tom pátku, že už je ani nechtěli slyšet.“

Nový ředitel nebo ředitelka kladrubského hřebčína vzejde z výběrového řízení. To by mělo podle ministerstva odstartovat v nejbližších dnech. Na nového ředitele čeká práce v zařízení, které má roční rozpočet zhruba padesát milionů korun. Reálně by potřebovalo o deset milionů korun více. Letošní dotace státu na chod hřebčína odpovídá dotaci z roku 2005. Mezitím ale opět vrostly náklady.

Vyjádření Lenky Gotthardové k celé události

Rozhodnutí o odvolání panem ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem v přítomnosti Ing. M. Kučery, Ing. J. Ludvíka a Ing. P. Kušnierze jsem přijala v pátek 31. 10. Ovšem petice zaměstnanců hřebčína, obyvatel Kladrub a chovatelů a příznivců koní mne přivedly k rozhodnutí, že se vynasnažím alespoň krátce sdělit domněnku, co mohlo vést k mému odvolání.

Jak se dostat k jádru věci

1) Práci v hřebčíně a pro hřebčín jsem vždy měla moc ráda a snažila
jsem se ji dělat zodpovědně a jak nejlépe jsem uměla.
2) Velmi jsem si vážila a vážím spolupráce s velkou většinou
zaměstnanců hřebčína a moc jim děkuji za vše, co jsme pro koně a pro hřebčín mohli vykonat.
3) Poděkování patří i koním, protože ti jsou opravdu jedineční. Je
třeba je ochraňovat a stálo by za ně položit i život.
4) Také jsem moc ráda, že hřebčín navštěvovali odborníci (chovatelé,
jezdci) a že do něj začala více chodit i široká veřejnost (vždyť je to hřebčín národní).
5) O hřebčíně se více dozvídala česká veřejnost prostřednictvím médií
či účastí na tuzemských akcích. Výjezdy do zahraničí a následné informace v zahraničním tisku přiváděly do hřebčína více návštěvníků a potencionálních kupců. 2 - 3 roky jsme měli v NH situaci, že poptávka po koních předčila nabídku, což nebývá příliš časté v chovu koní.
6) Zkrátka práce většinu zaměstnanců v NH opět těšila a snažili se pro
hřebčín a jeho chod dělat maximum v rámci daných možností. Vize, co vše by se dalo dělat máme, ale bohužel je to hodně o penězích, protože hřebčín volá již dlouhá léta po zásadních opravách a modernizaci.
7) Péče o hřebčín byla velmi silně omezena finančními prostředky. Ač se
z vnějšku může zdát, že hřebčín byl dostatečně podporován dotacemi, situace byla a je dosti vážná. Při zabezpečení plné péče o koně a o areál hřebčína (třebaže při platech 50 - 65,- Kč/hod. a řešení pouze havarijních oprav) nestačily finance na provoz hřebčína. Výše dotací letošního roku odpovídá dotacím z roku 2005 (takže nebylo zohledněno zdražování vstupů či respektování vyšší kolektivní smlouvy u mezd). Tím pádem se dostáváme do situace, že ke konci roku již nevystačí provozní peníze.
8) NH výborně spolupracuje s mnoha institucemi a úřady. Nejlepší
spolupráce byla s Pardubickým krajem a Ministerstvem kultury, ale rovněž s městy Pardubice, Hradec Králové či Ostrava, rovněž s mnoha velvyslanectvími, muzei, školami či universitami.
9) Bývala i velmi dobrá spolupráce s naším mateřským ministerstvem
zemědělství (kterému samozřejmě velmi děkujeme za zásadní podporu), ale od loňského roku z nějakých záhadných důvodů byla komunikace stále obtížnější.
Hřebčín byl zahrnován stále novými předpisy, vyplňováním nových výkazů a úkolován příkazy či zákazy, jako např. že ředitel nesmí bez předchozího důkladného projednání s MZe komunikovat s "významnými osobami".
10) Do mozaiky zvláštních jevů, lze zahrnout i reportáž na Nově, která
měla hřebčín zdiskreditovat v očích té nejširší veřejnosti. Protože jsme však v hřebčíně konali svou práci dobře, nedopustili jsme se žádných chyb. I odborníci potvrdili, že jde bohužel o probuzení latentního přežívání nákazy.
Při respektování veterinárních předpisů se nákaza úspěšně eliminuje, ale do budoucna se s ní hřebčín i ČR bude muset naučit žít, neboť další případy nejsou vyloučené.
11) Když se nepodařilo vedení NH zlomit televizní reportáží, přišel na
řadu další nápad. Oficiálně byly prováděny dvoje analýzy NH po stránce ekonomické a právnické, které měly pomoci k vytvoření podpůrné organizace tzv. obecně prospěšné společnosti (OPS). V konečné fázi se ekonomická analýza přejmenovala na forenzní audit. Výsledek může sloužit k mnoha účelům
- jednak jak hospodaří hřebčín, jak dobře napojit na hřebčín OPS (což mělo být primárním posláním) a v neposlední řadě to jsou cenné informace, jak dalece je hřebčín finančně a podnikatelsky zajímavý.
12) Na výsledek auditu se dá pohlížet z mnoha stran. Někomu se může zdát
dobrý, někomu normální či špatný. V hřebčíně jsme vycházeli z empirických zkušeností doplněných o nové zákony a vyhlášky a z informací z průběžných kontrol MZe, FÚ či auditora. Do poloviny letošního roku jsme práci konali dobře bez významnějších připomínek, od 30. 6. 2008 již ne. To se sešla nová dozorčí rada.
13) Dozorčí rada NH prodělala v letošním roce několik výrazných změn a
její vývoj ještě není u konce. Její členové většinou nebyli včas a důstojně informováni o ukončení své činnosti v radě, včetně předsedy DR. Na posledních dozorčích radách vládla zvláštní atmosféra, velmi těžko se komunikovalo.
14) DR byla rozšířena ze 6 členů na 9. Jednu třetinu tvoří zvolení
zaměstnanci podniku. Na volbu v NH jsme si zapůjčili jako vzor volební řád od zemědělských odborů. Dle sdělení zaměstnanců NH proběhly poprvé v historii NH opravdové volby do DR. Protože jsou v NH 2 odborové organizace, proběhly volby 2 zaměstnanců v Kladrubech a 1 ve Slatiňanech (dle počtu zaměstnanců). Po prozkoumání našeho volebního řádu smluvními právníky MZe, nám bylo sděleno, že musíme volby udělat znovu a volit na obou místech 3 zástupce ze všech zaměstnanců. Tak jsme tak učinili. Výsledek byl ovšem zcela stejný jako při volbách prvních.
15) Jestliže má hřebčín tak striktně dodržovat veškerá pravidla, mělo by
je dodržovat i MZe. Třeba o odvolání ředitelky by měl být v prvé řadě informován předseda dozorčí rady. Tomu to ještě ani třetí den nikdo neřekl.
Kde je dodržování pravidel či jenom normální slušnost?
16) A to jsme se ještě nedostali k obecně prospěšné společnosti, která
by z jedné strany mohla konečně hřebčínu přinést tolik potřebné evropské peníze na mnoho oprav a z druhé strany člověk neví, do jakých zvláštních situací by mohl být hřebčín přiveden. Všechno je to o lidech. Nechť hřebčín zůstane hřebčínem a dobře se mu vede.

Lenka Gotthardová