V blízké budoucnosti by mohlo dojít k úpravě technologie spalování, kterou by se omezila spotřeba uhlí v teplárně, jež dodává elektrickou a tepelnou energii pro všechny provozy průmyslového areálu v oblasti Semtína. Uvedl to bývalý inspektor životního prostředí a jeden z největších bojovníků proti spalovně nebezpečného odpadu v Rybitví Miroslav Rubeš.

Kvalita ovzduší

„Část uhlí by se u jednoho kotle měla nahradit biomasou a další kotel by měl spalovat zemní plyn. Zároveň by se snížil výkon teplárny a zmírnil by se únik škodlivých látek do volného ovzduší. Je to příznivá zpráva za situace, kdy v našem městě dochází hlavně v zimním období k výraznému zhoršování kvality ovzduší. Stále více se ale na znečišťování ovzduší podílí automobilová doprava," uvedl Miroslav Rubeš.
Do ovzduší odcházejí z teplárny různé zplodiny, jako jsou prach, oxid siřičitý a uhelnatý, oxidy dusíku i jiné zdraví škodlivé látky v úhrnném množství přes 2500 tun za rok. „Po ekologizaci teplárny by například roční emise oxidu siřičitého mohly poklesnout na třicet procent a oxidů dusíku na 40 procent dnešního stavu," prohlásil bývalý inspektor životního prostředí.

Záměr Synthesie Semtín se musí nejdříve podrobit hodnocení vlivů na životní prostředí podle platné legislativy. „Pokud bude jeho výsledek úspěšný, mohli bychom se dočkat realizace stavby již za necelé čtyři roky," řekl Miroslav Rubeš.

Synthesia Semtín je sice známá zejména rozsáhlou chemickou výrobou, teplárna je ale nedílnou součástí celého podniku. V zimě je schopna i vypomáhat dodávkami tepla do pardubických domácností. Jako náhradní energetický zdroj posloužila například po velké havárii opatovické elektrárny před necelými deseti lety.

„Svým výkonem patří tato teplárna do kategorie zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Před časem byly čtyři kotle teplárny uzpůsobeny pro použití černého uhlí, aby se omezilo znečišťování ovzduší spalováním méně kvalitního hnědého uhlí. Pátý kotel zůstal v záloze," popsal Miroslav Rubeš.

Teplárna Synthesie je třetím největším energetickým zdrojem v Pardubickém kraji. „Větší jsou jen elektrárny ve Chvaleticích a v Opatovicích. V současné době spálí teplárna za rok přes 200 000 tun uhlí," dodal bývalý inspektor životního prostředí.

(len)