Vdůsledku toho dochází ke kumulaci stavební činnosti a tím i ke komplikaci vdopravních poměrech a obslužnosti.

Je třeba si uvědomit, že enormním nárůstům veškeré silniční dopravy nevyhovuje nadřazená silniční dopravní soustava, tj. dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy. Zdržení velkých staveb na silnicích I. třídy způsobuje vnašem kraji dopravní útrapy při cestování po silnicích, problém se přenáší i na silnice II. a III. třídy, kde mnozí cestovatelé hledají záchranu před ucpanými silnicemi I.třídy.

Konkrétně se jedná o současné útrapy účastníků silničního provozu na trase mezi Chrudimí a Pardubicemi. Zde je hlavní problém chybějícího obchvatu Slatiňan a Chrudimi. Ztohoto důvodu je přetížen celý průtah Chrudimi včetně křižovatky na silnici I/37 u hotelu Bohemia a tzv. křižovatka „Na Bídě“. Dalším kritickým místem je známá křižovatka Pardubice Paramo – úsek křižovatka Trojice.

Přestože na tyto věci probíhá projekční příprava a očekává se jejich realizace vnejbližší době, tj. 2-4 letech, jak jsme uvedli, tyto věci nám chybí ke štěstí.

Vtéto oblasti Pardubický kraj investiční politikou dlouhodobě sleduje zlepšení spojení zejména pro osobní dopravu na trase Pardubice – Nemošice – Ostřešany – Chrudim. Dále se jedná o nový přivaděč Chrudimi na silnici I/37 – obchvat Chrudimi, který teprve vznikne.

Pro připomenutí vpředchozích letech na trase Pardubice – Nemošice – Ostřešany – Chrudim vznikly aktivity vpodobě opravy silnice vúseku Pardubice – Nemošice, byly opraveny a zkapacitněny všechny Nemošické mosty, došlo kopravě tzv. „uličky lásky“, jež tvoří propojku se silnicí I/37, byla modernizována křižovatka „U plynárny“ vChrudimi.

Vzávěru letošního roku zde dochází ke kumulaci prakticky tří staveb. Je to modernizace silnice III/34026 vúseku Nemošice – Ostřešany včetně průtahu – křižovatky III/34032 (ulička lásky). Druhou stavbou je přivaděč napojení zbudoucí silnice I/37 do Chrudimi vúseku železniční přejezd – křižovatka „U plynárny“ Chrudim. Vpříštím roce bude realizována další etapa tohoto napojení a to od železničního přejezdu po budoucí silnici I/37. Stavební náklady těchto přesáhnou částku 50 mil. Kč.

Do výše popsané svízelné dopravní situace tato aktivita vnesla a vnese potíže. Dá se totiž očekávat, že dopravní opatření u těchto staveb vtomto úseku se budou prolínat, budou se měnit podle stupně stavební rozpracovanosti. Bohužel bez útrap a zdržení na cestě se takováto věc definitivně nedá vyřešit. Můžeme jen uvést drobnou radu pro zmírnění obtíží. Vkaždém případě doporučujeme se tomuto úseku vyhnout. Pokud nezvolíte cestu přes křižovatku „Na Bídě“ Chrudim, kde jsou již popsané dopravní problémy, je možno použít následující silnice II. a III. třídy našeho kraje.

Rada pro zmírnění potíží na cestě vedoucí zChrudimi, nebo přes Chrudim do Pardubic je vodklonu cestujících osobními vozidly po trase Orel – Kočí – Topol – Úhřetice – Úhřetická Lhota – Hostovice – Žižín – Černá za Bory – Pardubice salternativou přes Topol – Mnětice. Dále je možno volit trasu Chrudim – Markovice – Bylany – Třibřichy – Čepí – Staré Čivice – Pardubice salternativou přes Rozhovice.

Popsané potíže budou trvat do závěru letošní stavební sezóny, tj. do 15.12.2007. Vbřeznu příštího roku až do pololetí se dá očekávat ukončení útrap vtéto trase.

Pro místní obslužnost uvádíme předpoklady trvání a ukončení dopravních opatření:

- úsek silnice III/34026 Ostřešany ke Chrudimi po „uličku lásky“ bude uzavřen do 30.10. letošního roku;

- vobdobí od 1.11.2007 do jeho konce bude uzavřen úsek silnice III/34026 od „uličky lásky“ po odbočku na Vestec;

- uzávěra úseku silnice Chrudim křižovatka „U plynárny“ po odbočku na Vestec bude trvat do 8.12.2007. Tento úsek bude zprůjezdněn na 13.-14.10.2007 (víkend sVelkou pardubickou).

- stavba úseku od železničního přejezdu vChrudimi po budoucí I/37 je záležitostí příštího roku.

Uvedené informace jsou skutečností kdnešnímu dni, samozřejmě jako živý proces podléhají změně, je nutno sledovat sdělovací prostředky.

Další sledovanou trasou – prioritou silničního hospodářství Pardubického kraje je silniční spojení Chrudim – Orel – Zaječice – Chrast u Chrudimi – Podlažice – Skuteč – Proseč uSkutče. Tato trasa je zpředchozího období prakticky modernizována nákladem převyšujícím 100 mil. Kč. Vsoučasné době se řeší část průtahu obce Orel včetně nebezpečné křižovatky a oprava silnice na průtahu Vlčnov, kde dochází kvýstavbě kanalizace. Průtah Vlčnova bude zprůjezdněn na konci listopadu letošního roku. Dopravní potíže vobci Orel ustanou do konce října letošního roku.

Všechny uvedené údaje a prognózy může výrazně ovlivnit počasí do konce roku. Vtomto směru může příchod zimy představy zkrátit, naopak pěkné počasí výsledek zlepší.