Sanace skládky začala loni 27. září a stále pokračuje. "Během prázdnin bylo odvezeno takzvané těleso skládky, tedy tuhé odpady, kaly, agrochemické odpady i kontaminovaná zemina, a to do hloubky až pět metrů. Skalní podloží bylo očištěno," uvedla Nohavová.

Na skládku u Hodonína vyvážely od roku 1967 okolní zemědělské podniky a strojní traktorové stanice odpadní tuhé a tekuté hmoty, obaly od pesticidních přípravků, odpady ze asanačních jímek, středisek ochrany rostlin a z mytí součástí traktorů, například odmašťovací přípravek Alkon, stejně jako silážní šťávy a chlorované sloučeniny. V roce 1981 Okresní hygienická stanice zakázala další používání skládky, protože tekuté kaly prosakovaly do okolí a okolní stromy prosychaly. Okresní úřad v Chrudimi i obec Hodonín se po roce 1989 snažily o likvidaci skládky, kvůli neexistenci jednoznačného vlastníka a viníka kontaminace ale přešla po vzniku vyšších územně správních celků na Pardubický kraj. Při sanaci bylo dosud odvezeno a následně zlikvidováno více než 4343 tun odpadů.

Podle odborníků jsou kontaminované skalní pukliny v podloží skládky, a proto je nutné je vybourat a očistit. Poté by se ještě na podzim mělo čisté místo zavézt neznečištěnou zeminou a osadit stromky, zřejmě smrky a jedlemi. Po této etapě bude následovat rozšíření sanačních technologií a sledování podzemních vod. Zcela hotovo by mělo být v květnu 2008.

Na vyčištění lokality, které bude stát asi 65 milionů korun, získal Pardubický kraj 65 procent dotací z evropského fondu. Zbývající náklady nese z deseti procent stát a čtvrtinou se podílí Pardubický kraj.