Překvapilo vás vítězství ve volbách a porážka dlouholeté starostky Blanky Zaklové?
Překvapilo. Občané dali jasný signál, zda jsou s dosavadním vedením města spokojeni, nebo zda požadují změny při správě města. Svobodně se vyjádřili, že si změnu přejí. Podle toho ostatně dopadl výsledek voleb.

Bylo těžké sestavit koalici?
Nebylo, do voleb jsme šli s podobným programem jako strana Více prostoru a peněz pro děti a seniory. Na výsledek jsme čekali do pozdních večerních hodin, neboť rozhodl až poslední volební okrsek. Společně s koaličním partnerem jsme získali 9 mandátů ze 17, tedy těsnou většinu. Chtěli jsme jít cestou spolupráce a zapojit do práce ve finančním a kontrolním výboru i zástupce ostatních volebních stran, které získaly mandát. Nabízeli jsme jim funkce předsedů těchto výborů. Překvapilo mě, že návrhy opozice odmítla.

Jak hodnotíte fungování bývalého vedení radnice?
To by v první řadě měli zhodnotit voliči a ti už to udělali. Co se konkrétně povedlo a nepovedlo, nebudu hodnotit. Teď se chceme dívat dopředu. Naším záměrem je naplnit volební program. V příštích volbách pak lidé rozhodnou, zda se nám podařilo splnit jejich očekávání. Zatím jsme na radnici něco přes pomyslných sto dní, řešili jsme personální výpadky při chodu úřadu. Předání funkce starosty samozřejmě proběhlo. Ovšem řadu věcí ještě ověřujeme či dohledáváme.

Lidé chtěli změnu

Radnice ve Chvaleticích.Zdroj: Deník / Luboš JeníčekHovořila jste o tom, že lidé chtěli změnu. Jaké změny tedy už od vašeho zvolení proběhly a jaké chystáte?
Zakázali jsme podomní a pochůzkový prodej ve městě, rozšířili jsme obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů i na další lokality ve městě. Úzce spolupracujeme s vedením Obvodního oddělení Policie ČR Chvaletice při zajišťování veřejného pořádku. Vzhledem k nenaplnění personálního obsazení Městské policie Chvaletice sloužíme i smíšené hlídky se státní policií. Začali jsme se více věnovat našim dříve narozeným občanům. Pořádáme pro ně besedy, tvořivé dílničky, klubové promítání filmů. Připravujeme zahájení univerzity třetího věku. Podařilo se nám stabilizovat městský úřad, nově jsme obsadili funkci tajemníka, personálně jsme zabezpečili sekretariát, podatelnu, obsadili pozici technika bytového a nebytového hospodářství. Do voleb jsme šli s tím, že chceme změnit práci městské policie.

Městská policie je ve Chvaleticích dlouhodobě diskutovanou otázkou. Dva strážníci skončili pracovní poměr dohodou k datu ustavujícího zasedání zastupitelstva města a třetí strážník podal výpověď. Jak hodnotíte jejich práci do té doby?
Nebyla jsem spokojená s tím, jaké výdaje se na městskou policii z rozpočtu města vynakládaly v kontextu se způsobem jejich práce. Nevykonávali pěší pochůzkovou činnost, ve městě se vozili především ve služebních autech, se souhlasem zastupitelů drželi pracovní pohotovost, takže mohli legálně jezdit služebními auty i domů. Stávající služební auta mají velkou spotřebu a všechny tyto výdaje plně hradilo město.

Je pravda, že se během jejich působení podařilo vyčistit park od drogově závislých?
Ano, z parku se drogově závislí vymístili, což je pozitivní počin. Tito lidé však z Chvaletic samozřejmě nezmizeli, jen se přesunuli do jiných lokalit a v centrálním parku nejsou vidět.

Máte nějakou vizi, jak by se dal tento problém alespoň zmírnit?
Navázali jsme spolupráci se společností Laxus, která se drogově závislým lidem věnuje dlouhodobě. Pravidelně začali jezdit do Chvaletic, mají tu své klienty zmapované a nabízejí jim své služby, jako je třeba výměna injekčních stříkaček, kterých v našem městě posbírají velice mnoho. Chráníme tak i naše děti.

Zastupitelé schválili nákup nového vozidla pro městskou policii

Vraťme se ještě k městské policii. Jak teď funguje?
Od 1. ledna nastoupili dva strážníci a od 15. března k nim přibyl třetí. Museli jsme městskou policii ošatit a vybavit, protože po předchozích strážnících toho mnoho nezůstalo. Bylo nutné například nakoupit kalhoty, bundy, polokošile, mikiny, čepice, obuv, nášivky na oblečení, domovenky, znaky a vybavit je nezbytným materiálem, jako jsou pouta, pouzdra na pouta, zásobníky a mnohé další. Tyto věci byly v minulosti zakoupeny, ale na služebně nezůstaly. Jedná se o materiál, který jde v účetnictví přímo do spotřeby a nebyla o něm v účetnictví vedena další evidence. Strážníci pohotovosti neslouží, služebním automobilem domů nejezdí. Abychom snížili náklady na provoz služebního vozidla, zastupitelstvo schválilo nákup nového vozidla Dacia Duster. Původní a opotřebovaná americká vozidla se používat nebudou.

Služena Městské policie ve Chvaleticích.Zdroj: Deník / Luboš JeníčekDalším velkým tématem je žádost elektrárny o výjimku z evropských limitů, které se týkají emisí oxidů dusíku a zbytkové rtuti. Jaký máte na tuto problematiku názor?
Elektrárna stojí ve Chvaleticích už přes 40 let. Za tuto dobu se stala nedílnou součástí našeho města. Zaměstnává přes 300 lidí, vedle toho jsou na ni navázány další firmy, což představuje dalších asi 300 zaměstnanců. Náš postoj k elektrárně byl a je i nyní kladný. To, že se musí plnit limity, které nám udává Evropská unie, je pravda. Také je pravda, že Evropská unie umožňuje požádat o výjimku. Nechala jsem si předložit rozptylovou studii, ze které vyplynulo, že pokud bude výjimka schválena, hodnoty oxidů dusíku a zbytkové rtuti se ve Chvaleticích projeví řádově v setinách procent, takže je to spíše neměřitelné a proti současnému stavu se tyto hodnoty nezhorší. Záleží, jak rozhodne nadřízený krajský úřad. My se domníváme, že pokud by byla výjimka udělena, dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí budou zanedbatelné. Případné zamítnutí žádosti o výjimku by pro město mohlo znamenat riziko růstu nezaměstnanosti.

Na semináři pro pardubické zastupitele ale údajně zaznělo, že pokud elektrárna výjimku nedostane, technologie zmodernizuje tak, aby limity splnila.
To by bylo jedině dobře. Na semináři jsem nebyla, takže se k tomuto nemohu vyjádřit. Elektrárna čeká, jak řízení žádosti o výjimkou dopadne. Věřím, že má v zásobníku možné varianty řešení.

Překvapilo vás, že se do toho vložilo město Pardubice?
Ano. Jejich názor akceptuji. Přesto věřím, že krajský úřad v postavení státního orgánu bude jednat nezávisle a rozhodne v souladu s právními předpisy.

Diskutovaným tématem je také těžba manganu. Lidé by uvítali vznik nových pracovních míst, kterých by mělo být asi 400, zároveň se bojí vlivu na životní prostředí a přílivu nových pracovníků. Jak to vnímáte vy?
Je to náročný projekt zhruba na dalších 30 let, z toho 5 let přípravy a 25 let těžby. Společnost Mangan Chvaletice se na město obrátila se žádostí o prodej pozemků asi před rokem a půl. Nyní svoji žádost aktualizovala. Chceme si nechat zpracovat posouzení nabízené ceny. Rozhodující pro nás bude výsledek posouzení vlivu projektu na životní prostředí, takzvaná EIA. Zároveň se společnost obrátila na město se žádostí o zahájení procesu, který by vedl ke změně územního plánu města Chvaletice. Společnost Mangan Chvaletice připravuje besedy s veřejností. První se setkala s velkým zájmem občanů. Nyní společnost chystá sérii prohlídek odkališť. Jedná se o území, kam se běžně veřejnost nedostane. Po odtěžení manganové hlušiny bude území rekultivováno. Samozřejmě mezi občany zaznívají obavy, že se nám zhorší životní prostředí, naroste prašnost, lidé se obávají přílivu zahraničních zaměstnanců. Je na společnosti Mangan Chvaletice, aby naše obavy eliminovala.

Neobáváte se, že by to přilákalo pracovníky z ciziny, kteří mají problém začlenit se do společnosti?
Na trhu práce v současné době pracovníci nejsou. Co bude za čtyři roky, nevíme. Přesto již dnes se poukazuje na fakt přehřívání ekonomiky. Do budoucna se počet pracovních pozic zřejmě sníží. Firma si nechala zpracovat studii, podle které by tu do dvacetiminutové dojezdové vzdálenosti potenciál možných pracovníků byl. Jsme ujišťováni, že si nebudou najímat agenturní zaměstnance.

Takže ani vy nebudete bránit prodeji pozemků a změně územního plánu?
V obou případech se bude jednat o rozhodnutí zastupitelstva města. O prodeji či pronájmu pozemků budeme pravděpodobně rozhodovat až v době, kdy budou známy výsledky EIA, což bude nejdříve za rok. Musíme se chovat jako řádný hospodář a neměli bychom, pokud dopadne dobře EIA, zablokovat do budoucna možnost nemalých příjmů do rozpočtu města a vznik nových pracovních míst.

Lávka přes Labe ve Chvaleticích.Zdroj: Deník / Luboš JeníčekJak to vypadá s opravou lávky přes Labe?
Majitelem lávky je společnost B. G. M. Capital Praha, která v konkurzu koupila loděnici. O lávku se nestarají a nechtějí do ní investovat, rádi by ji nabídli městu i zadarmo. My se bráníme, protože podle předběžných odhadů oprava lávky představuje částku zhruba 20 milionů korun. Bylo zjištěno, že lávka není v havarijním stavu, není důvod ji zavřít. Podle odborné firmy bychom přesto neměli s opravou otálet, pokud se neprovede, koroze nosných prvků lávky bude pokračovat a do zhruba 10 let bude nutné ji uzavřít. Problém se netýká jen Chvaletic, ale i dalších obcí z druhého břehu řeky, odkud lidé používají lávku jako přístup k železniční zastávce. Se starosty těchto obcí jednáme a hledáme shodu na tom, zda vytvoříme svazek obcí, či využijeme již existujícího svazku obcí, který by převzal lávku do majetku, či se najde obec, která by bylo ochotna lávku převzít. Současně hledáme možné dotační tituly. Pardubický kraj je ochoten pomoci, ale podmínkou poskytnutí dotace je, že lávka musí být v majetku obce či svazku obcí.

V oblasti Chvaletic a Kojic se připravuje rozsáhlá modernizace silnic a mostů za zhruba 320 milionů korun. Kdo to bude financovat?
Financování silnic II. a III. tříd je záležitostí Pardubického kraje. Kraj modernizaci silnice II/322 rozdělil na několik úseků. Úsek navazující na konec obchvatu města ve směru na Přelouč, jenž zahrnuje takzvaný můstek – skokánek u firmy Tiba Chvaletice a končí před odbočkou k firmě EP Chvaletice, bude modernizován v letošním roce. Pardubický kraj má potvrzeny peníze z Evropské unie. Pokud vše půjde dobře, mohlo by se začít stavět od 1. července letošního roku, optimistická varianta počítá s délkou stavby asi 3 měsíce. V místech vjezdu do areálu společnosti Tiba Chvaletice a odbočky k železničnímu přejezdu se bude silnice rozšiřovat na tři pruhy, takže dojde na úpravy přilehlých pozemků v majetku města. V souvislosti se stavbou dojde bohužel i ke kácení stromů, ale následná náhradní výsadba je naštěstí povinná.

Jaké další plány máte pro současné volební období?
Chceme pokračovat v zainvestování lokality Na Zadních horách pro výstavbu rodinných domků. Mělo by zde vzniknout přes 20 stavebních pozemků. Klesá nám počet obyvatel, hledáme nové možnosti, jak nabídnout mladým lidem pozemek, aby si zde postavili domy a bydleli tady ve Chvaleticích. Zahájili jsme práce na přípravě podkladů pro podání žádosti o dotaci z evropských peněz na snížení energetické náročnosti domu s pečovatelskou službou. Postupně chceme opravovat chodníky ve městě. Samozřejmě je to také otázkou peněz.