"Řád Akademických palem byl zřízen Napoleonovým dekretem v roce 1808. Byl udělován důstojníkům univerzit a důstojníkům akademií. Od roku 1866 je tento řád udělován jako vyznamenání," uvedla Wágnerová s tím, že vyznamenání historička převezme v úterý v Praze od francouzského velvyslance Charlese Friese.

Milena Lenderová působila šest let ve funkci děkanky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, stála u zrodu fakulty. Dlouhodobě se zabývá kontextem kulturních dějin, mimo jiné též česko-francouzskými kulturními vztahy od raného novověku do počátku 20. století. Spolupracuje s několika univerzitními pracovišti ve Francii, uvedla Wágnerová.

"V letech 1997 až 1998 vedla českou sekci na univerzitě v Montpellier, působila jako hostující profesorka na Université Paris - Sorbonne I, vyučovala na univerzitách v Dijonu, Orléansu, Paris III a Paris IV," řekla Wágnerová. Zájemci o historii znají například její knihu K hříchu i modlitbě o postavení ženy v české společnosti v 18. a 19. století či biografii Pavlíny ze Schwarzenbergu Tragický bál.

Rytířský řád v minulých letech obdrželi také Miloslav Frumar za výsledky v oblasti chemie, Eduard Maur za přínos historické demografii a Petr Skalník za vědeckou práci v oblasti antropologie.