Pokutu ve výši sto dvacect tisíc korun musí zaplatit Vodovody a kanalizace Pardubice jako provozovatel Biologické čistírny odpadních vod. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zjistila, že do toku Velká strouha vypouštěl nadlimitní množství zinku.

„V září a říjnu 2017 byly překročeny maximální limity zinku ve vypouštěných odpadních vodách dané platným povolením vydaným Krajským úřadem Pardubického kraje. Celkové roční vypouštěné množství této látky bylo o polovinu větší, než je limit. Společnost se tak dopustila porušení vodního zákona,“ uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové. Doplnil, že úhyn ryb ani jiných živočichů v souvislosti s nadlimitním znečištěním inspektoři nezaznamenali.

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice se proti pokutě uložené inspektory ČIŽP neodvolala a rozhodnutí tak nabylo právní moci.