Základním smyslem je otestovat zastupitele, zda i oni se chtějí připojit k boji proti korupci v místě, ve kterém je občané zvolili do zastupitelstva.
Původní text etického kodexu, který podepisovali všichni kandidáti za Věci veřejné (VV) v komunálních volbách, byl záměrně upraven do současné podoby, aby bylo zcela zřejmé, co je obsahem a kam míříme.

Etický kodex zastupitele obce

Volení obecní a krajští zástupci občanů, zastupitelé, radní, starostové a primátoři, vědomi si důvěry občany do nich vložené a chápajíce výkon svého mandátu jako veřejnou službu, za niž nesou odpovědnost, se zavazují kromě práv a povinností zakotvených v Ústavě České republiky (ČR), Listině základních práv a svobod a dalších platných zákonech dodržovat zásady tohoto etického kodexu.

Článek první

Zástupci občanů se zavazují, že jim svěřené veřejné funkce budou vykonávat aktivně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, budou se účastnit maxima možných příslušných jednání, schůzí a zasedání, kde reprezentují občany, a při výkonu funkce se budou řídit právním řádem České republiky. O své práci budou informovat veřejnost.

Článek druhý

Zástupci občanů jsou při výkonu funkce nestranní. Rozhodují se objektivně, kvalifikovaně a se znalostí věci a ve prospěch občanů. Neuchylují se k jednání, kterým by jednostranně upřednostňovali nebo diskriminovali jakoukoliv skupinu či jednotlivce.

Článek třetí

V souvislosti s výkonem funkcí nepřijímají zástupci občanů žádné dary, protislužby ani odměny kromě odměn vyplácených na základě zákona.
Zvolený zastupitel musí do čtyřiadvaceti hodin nahlásit jakoukoliv korupční nabídku, která mu byla učiněna, a to nejbližší služebně Policie ČR a zároveň starostovi nebo starostce obce či primátorovi nebo primátorce města.

Článek čtvrtý

Při výkonu své funkce se zástupce občanů zdrží jednání, které by přineslo jemu samotnému, jeho rodinnému příslušníkovi či osobě blízké neoprávněnou výhodu. Vyhne se tak střetu soukromého zájmu s výkonem veřejné služby.

Článek pátý

Zástupci občanů se tímto zavazují nepodpořit svým hlasováním přidělení veřejné zakázky jakékoli obchodní společnosti, ve které figurují oni nebo osoby jim blízké.

Nepodpoří ani subjekty s neznámou vlastnickou strukturou a nebudou hlasovat ve výběrových řízeních, kde stanovená cena neodpovídá ceně obvyklé nebo kde kvalifikační podmínky výběrového řízení zvýhodňují jediného uchazeče, a tedy omezují volnou obchodní soutěž.

Miroslav Drobný, tajemník Věcí veřejných Pardubického kraje