„Projekt NANOBIO se zaměřuje se na testování biokompatibility nanomateriálů a možnosti jejich využití pro diagnostiku in-vivo a in-vitro pro moderní terapeutické způsoby," uvedla Valerie Wágnerová, tisková mluvčí Univerzity Pardubice. Projekt NANOMAT se pak zabývá výzkumem polymerních nanomateriálů a jejich využitím jako nanokompozitů. Ze své podstaty jsou takové materiály ideální pro využití v leteckém a kosmickém průmyslu.

Oba úspěšné projekty - NANOBIO a NANOMAT - spojují vědecké týmy Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice s dalšími partnery v Hradecko-pardubické aglomeraci a jsou zaměřeny na přípravu, charakterizaci, ale především využití nanomateriálů v praxi. Byly podpořeny dohromady finanční částkou 185 milionů korun, a to z výzvy Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy ČR nazvané „Předaplikační výzkum pro ITI“. "První z projektů zahájil činnost už v březnu, druhý se rozeběhne začátkem letních prázdnin. Kromě nich se v těchto dnech rozhoduje i o přidělení finanční částky na další projekt PosiTrans," doplnila Valerie Wágnerová.

Na řešení projektu NANOBIO mají vědci 4 roky a finanční podporu 115,9 milionu korun. Zaměřuje se na testování biokompatibility nanomateriálů, to je zda a za jakých podmínek jsou netoxické vůči buňkám, živým organismům, a zda nemají vliv na hormonální a imunitní systém lidského organismu. Záměrem je využít bioaktivní nanomateriály pro diagnostiku in-vivo, v rámci moderních terapeutických postupů jako nosiče léčiv s cíleným zaváděním do tkání a orgánů tzv. drug delivery systém. Nové nanomateriály budou též využity v biotechnologických procesech za účelem výroby a purifikace léčivých substancí pro tzv. biologickou léčbu.

Univerzita Pardubice a její vědecký tým fakulty chemicko-technologické – katedry biologických a biochemických věd, centra materiálů a nanotechnologií a katedry ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu - při něm spolupracuje s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové.

Projekt NANOMAT realizovaný Centrem materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické bude zahájen v červenci. Zabývá se výzkumem polymerních nanomateriálů s jedinečnými termochemickými vlastnosti, mimořádnou citlivostí a rychlou odezvou. Umožní a vývoj kompozitních čidel mechanického namáhání a scintilačních detektorů pro konverzi vysokoenergetického neutronového a gama záření a vývoj nanostrukturovaných polymerních aerogelů s nízkou hustotou pro kosmické aplikace a vývoj nanostrukturované polymerní pěny s nízkou tepelnou vodivosti pro tepelně izolační účely a nejrůznější průmyslové využití. Tým má na jeho řešení do konce roku 2022 k dispozici 69,3 milionu korun.