Oproti letošnímu roku jde o zdražení o 3,31 procenta. „Hlavním důvodem zvýšení ceny vodného je čerpání finančních prostředků na investiční akce s pomocí evropských dotací," zdůvodnilo představenstvo společnosti VaK Pardubice. „Příjemce dotace je povinen zabezpečit udržitelnost projektu po dobu deseti let od ukončení akce. Podle zpracovaných finančních analýz k jednotlivým dotačním akcím je stanovena minimální cena vodného a stočného na příslušný rok. Tuto cenu musí naše společnost respektovat jako cenu minimální," doplnili členové představenstva společnosti, která zásobuje vodou přes 160 tisíc lidí a jejímiž hlavními akcionáři jsou města regionu.

Cena vody na Pardubicku je srovnatelná s jinými podobnými společnostmi v republice. Stát kalkulace vody hlídá.

(pro)