Policie ukončila šetření události, ke které došlo letos 3. dubna pod Zelenou bránou v Pardubicích. Chodec zde přecházel na červenou. Na přestupek jej upozornil policista v civilu, který s ním událost chtěl projednat. Chodec ale odmítl pokynů policisty uposlechnout a poté, co se z místa pokusil odejít a policistu odstrčit, jej policista zadržel a svedl na zem. Generální inspekce bezpečnostních sborů i policie shledaly postup policisty bez pochybení a zcela v souladu se zákonem. „Občan je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy anebo pokynu nebo vyhovět žádosti policie či policisty, kdy je policista oprávněn použít i donucovacích prostředků. Zároveň podle nálezu Ústavního soudu 263/97 je občanskou povinností se výzvě podrobit, bez ohledu na soukromý názor či hodnocení zákonnosti," uvádí k případu tisková mluvčí pardubické policie Jitka Vavřinová. 

Případ, který rozpoutal rozruch. Policista v Pardubicích prý brutálně shodil na zem chodce za to, že přešel na červenou, hlásaly titulky. Jenže realita byla na hony vzdálená bulvárním titulkům. Potvrdilo to i několik na sobě nezávislých šetření. Ta tvrdí, že postup policisty byl v pořádku. Proč, vysvětlil pro Deník plukovník Jan Záhorský, vedoucí odboru služby pořádkové policie krajského ředitelství.

Zákrok byl po týdnech vyšetřování shledán v pořádku. Znamená to, že policista ani v jednom momentě nechyboval?
Policista byl ve službě, byť v civilním oděvu. Viděl přestupek, na který reagoval oslovením přestupce, legitimoval se ústním prohlášením, posléze i průkazem, což je vidět i na videonahrávce včetně situace, kdy chodec čte z průkazu služební číslo. Ani na toto oslovený muž nereagoval a dopustil se tím dalšího správního deliktu, což je neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Tedy dva přestupky a pro policistu stále neznámý pachatel. V té době jej policista už třikrát vyzval jménem zákona k součinnosti. Snažil se tedy co nejvíce oddálit použití síly. Přitom stačilo, aby se mu přestupce identifikoval.

Proč?
Policista musí i v okamžiku, i když přestupek řeší domluvou, znát totožnost osoby, se kterou jedná. Nemůžete úředně jednat s anonymním člověkem. Chodec na jeho výzvu ale nereagoval a naopak se snažil z místa odcházet.

Přece jen se ale nabízí otázka, zda vyšetřování nestranilo policistovi?

Nemyslím si. Tento případ byl dokonce zkoumán nadstandardně. Prošetřoval jej policejní Odbor vnitřní kontroly, vyrozuměno bylo ze zákona státní zastupitelství a prošetřovala jej Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ani v jednom případě nebylo zjištěno jediné pochybení.

Ze strany zadrženého chodce zaznělo, že jej policista urážlivě oslovil. Byl přitom ve službě, i když v civilu…
Policista to při výslechu popřel a žádný další nepodjatý svědek toto tvrzení nedoložil. Toto údajné urážení tedy nemůžeme potvrdit.

Policista se tedy zachoval 
v souladu se zákonem. Měl 
k tomu důvod?
Postup byl tak, jak má být z hlediska zákona o policii. Tady není pochyb i díky dodanému videu. Musíme brát v potaz, že přestupce stále odcházel z místa i přes opakované výzvy. Kdyby v této chvíli uposlechl, zřejmě se nestalo nic a k zákroku nemuselo dojít. Hlídka by přijela, událost vyřešila. Byť třeba domluvou.

Přestupek skončil zákrokem, který byl označen jako brutální nebo přehnaný. Můžete to okomentovat?
Zákrok z hlediska policejní praxe byl přiměřený. K použití síly sáhl policista až jako poslední možnosti ve chvíli, kdy mu začal přestupce klást pasivní i aktivní odpor. Odcházel z místa i přes opakované výzvy, policistu se snažil odstrčit z cesty. Vážím si toho, že zákrok za složité situace dovedl do konce. Nešlo o zkratkovitý, ale promyšlený zákrok, který je takto učen.


I když šlo tedy o běžný zákrok, dostalo se mu mimořádné pozornosti. Proč?
První informace, která se objevila v médiích, byla s ohledem na skutečné události silně překroucena. Největší prohřešek proti skutečnosti byla nepravdivá souvislost zákroku s přecházením na červenou. To byl zjevný nesmysl, který byl vypuštěn do světa a v očích veřejnosti se stal „pravdou". A nebylo to zdaleka jediné pochybení bulvárního charakteru, kterého se tam objevilo.

Například?

Třeba informace o tom, že policie věc bude vyšetřovat až na základě zájmu médií. V té době už týden přezkoumával postup jak odbor služby pořádkové policie, tak i státní zastupitelství. Překroucené bylo pak i vyjádření tiskové mluvčí. Ani tvrzení, že policista oba muže vulgárně oslovil, vyšetřování neprokázalo.

Veřejně se diskutovalo také 
o tom, že šlo o zanedbatelný přestupek a že zákrok byl neadekvátní…
Není argument, že jde o drobný přestupek, nebo že zrovna nic nejelo, že zelená spadne za vteřinu. Je potřeba myslet na to, že přecházení na červenou je špatným příkladem zejména dětem. Ty jsou první, kteří toto chování zopakují. Přestupky nejsou závažné a méně závažné. Zákon na všechny nahlíží stejně. Dvacet lidí ten den stálo na přechodu, dva chodci si šli, jak se jim zlíbilo. Na přechodech v září stojí policisté a strážníci, aby děti i řidiče naučili ty správné návyky. A i ty malé děti vědí, že se na červenou nechodí…

Vztahující se zákonné předpisy:§ 10 Zákona o Policii ČR
V případě ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie, je policista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinen provést úkon v rámci své pravomoci (dále jen „úkon") nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil.

§ 12 Zákona o Policii ČR
(1) Při provádění úkonu je policista povinen prokázat svou příslušnost k policii služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem policie, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo. Zaměstnanec policie je při provádění úkonu povinen prokázat svou příslušnost k policii průkazem zaměstnance policie se zřetelně viditelným identifikačním číslem.
(2) Pokud povaha nebo okolnosti úkonu neumožňují prokázat příslušnost způsobem podle odstavce 1, prokáže policista svou příslušnost k policii ústním prohlášením „policie"; to neplatí, brání-li povaha nebo okolnosti úkonu také ústnímu prohlášení. Způsobem podle odstavce 1 se policista prokáže ihned, jakmile to okolnosti úkonu dovolí.

§ 53 Zákona o Policii ČR
(1) Policista je oprávněn použít donucovací prostředek k ochraně bezpečnosti své osoby, jiné osoby nebo majetku anebo k ochraně veřejného pořádku.
(2) Před použitím donucovacího prostředku je policista povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání, s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků. To neplatí v případě použití prostředku k zabránění odjezdu vozidla. Od výzvy s výstrahou lze upustit v případě, že je ohrožen život nebo zdraví osoby a zákrok nesnese odkladu.

§ 114 Zákona o Policii ČR

Každý je povinen bez zbytečného odkladu a bezplatně uposlechnout výzvy anebo pokynu nebo vyhovět žádosti policie nebo policisty; to neplatí, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis stanoví jinak. Nelze-li účelu výzvy, pokynu nebo žádosti dosáhnout pro odpor osoby, je policista oprávněn tento odpor překonat.

Dle nálezu Ústavního soudu I. ÚS 263/97 je občanskou povinností se výzvě podrobit, bez ohledu na soukromý názor či hodnocení zákonnosti. Není přípustné, aby občané nejprve hodnotili zákonnost postupu veřejných činitelů a teprve poté případně jejich pokynu uposlechli.